Химия


Категория на документа: Химия


І. Монокетони
/с една -СО – група/
Алканони

пропан-2-он бутан-2-он
/ацетон / /метилетилкетон/

Алкенони

1-бутен-3-он кетен
/метилвинилкетон/
Алкинони

1-пентин-4-он
Циклоалканони

циклохексанон метилциклохексилкетон
Ароматни кетони

метилфенилкетон дифенилкетон
/ ацетофенон / /бензофенон /

ІІ. Диалдехиди

етандиал пропандиал 2-бутендиал 1,3-бензендикарбалдехид
/глиоксал/
ІІ. Дикетони

бутан-2,3-дион пентан-2,4-дион 1,2-дифенилетандион 1,4-бензохинон
/диацетил / / ацетилацетон/ / дибензил , бензил /

3.Получаване на алдехиди
3.1.Получаване на наситени моноалдехиди
а/ чрез окисление на първични алкохоли :

Получаващият се алдехид трябва бързо да се отделя от реакционната среда, за да не отиде окислението до киселина.
б/ чрез дехидриране на първични алкохоли ; това е основната реакция от която произлиза и името “алдехид” – alcohol dehydrogenates :

Когато се използва паладий като катализатор се отделя PdH2, тъй като паладия поглъща голямо количество водород / 1 част паладий поглъща 300 части водород/. Но когато се използва мед като катализатор в хода на реакцията се отделя Н2 и реакцията става обратима.
в/ чрез редукция на алкилцианиди /нитрили/ :

хлоримин алдимин
Като катализатор се използва безводен калаен хлорид и сух газообразен HCl.
г/ чрез редукция на киселинни хлориди :

Ако се използва катализатор на Линдлар ( Pd + BaSO4 ) за контактна отрова , тогава се възпрепятства по-нататъшната редукция на алдехида и реакцията се нарича реакция на Розенмунд.
д/ чрез декарбоксилиране на карбоксилови киселини /по Sabatier/:

В тази реакция една от киселините винаги трябва да бъде мравчена киселина. Образувалият се смесен анхидрид е нетраен и се декарбоксилира до алдехид.
е/ от алкини по реакция на Кучеров :
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Химия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.