Алкилиране


Категория на документа: Химия


АЛКИЛИРАНЕ

Алкилиране се нарича процеса на въвеждане на алкилни групи в молекулата на органичните и някои неорганични съединения. Тази реакция намира голямо практическо приложение при получаването на алкилароматни съединения, на изоалкани, на много меркаптани, сулфиди, амини, металорганични съединения и други.

Една от най-рационалните класификации на процесите на алкилиране се основава на типа на новообразуващата се връзка:
> Алкилиране по атома въглерод - въглерод алкилиране

Представлява заместване на водороден атом, намиращ се до въглероден атом с алкилна група. На това заместване са способни и алканите, но то е най-характерно за алкилиране на ароматни съединения (реакция на Фридел-Крафтс)

СnH2n+2 + CmH2m  Cn+mH2(n+m+1)

ArH + RCl  ArR + HCl

> Алкилиране по кислороден и серен атом - алкилната група се свързва с атом кислород или сяра

NaSH + RCl  RSH + NaCl

> Азот - алкилиране

2NH3 + ClCH2CH2Cl  H2NCH2CH2NH2 + 2HCl

Друг вид класификация се определя от алкилната група, която се въвежда в молекулата на органичното и неорганичното съединение, примерно:
> Циклоалкилиране

> Арилиране

> Винилиране

> -оксиалкилиране

Алкилиращи реагенти
В промишлеността се използват три групи реагенти:

> Ненаситени съединения - алкени и алкини. Поради ниската си цена те са предпочитани пред другите алкилиращи реагенти. Използват се за въглерод-алкилиране на алкани и ароматни съединения.

> Хлорирани въглеводороди - реагенти с най-широк обхват на действие. Те са по-скъпи от алкените и се използват там, където не е възможно да се използват алкени.

> Алкохоли и алкенови оксиди - по-скъпи са от алкените и се използват, когато са по-евтини от хлорните съединения, а оксидите намират приложение при получаване на съединения с оксиалкилни групи.

Алкилиране на ароматни съединения в ядрото

Алкилбензените и алкилнафталините се преработват до мономери, ПАВ и други химически продукти. Те имат значение и като добавки към горива и масла.

За алкилирането на ароматните съединения най-често се използват алкени и по-рядко хлорни съединения.

Катализатори

Преобладаващо значение за практиката има AlCl3. Активната форма на катализатора представлява тъмнокафява течност, слаборазтворима във въглеводороди. Необходимият хлороводород се въвежда допълнително или се получава за сметка на частична хидролиза на AlCl3 при получаването на катализаторния комплекс.

Водата, серните съединения и амоняка, в по-малка степен диените и алкините предизвикват разлагане или дезактивация на катализатора.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Алкилиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.