Биохимични основи на организмите


Категория на документа: Химия


Тема 1
*Биохимията - химията на живите организми.

Биохимията изучава химичния състав на неживите организми - вируси, микроорганизми, растения и животни.

Биохимията изучава само химичните съединения "биомолекулите" които влизат в състава на живите системи и вземат участие в реализирането на биологични функции.

Проучване на функциите и трансформациите на биомолекулите в живите организми т.е. техните метаболизми.

Трансформацията на биомолекулите е свързана с енергетични промени. За това тези проучвания се наричат още метаболизъм или обмяна на веществата и енергията на живите системи.

Реакциите които са свързани със синтез на биомолекулите се обединяват в анаболитни процеси, а реакциите при които протичат при разграждането им в катаболитни процеси.

За това по пълната диференция на биохимията е природна наука, която проучва химичния състав, катаболитните и анаболитните процеси в живите организми т.е. обмяната на веществата и енергията в тях.

Едно от най - големото постижение на биохимията е доказването на общите принципи на превъщането на веществата (биомолекулите) във всички живи организми - от едноклетъчните до човека:
-Всички живи организми използват едни и същи първични структури за изграждането на белтъците и на нуклеиновите киселини.
-Всички използват молекулите на ДНК, на РНК и на белтъка за пренасяне и проявяване на наследствена информация.
-Всички използват АТФ като разменна енергетична единица.

Биохимията се разделя на обща биохимия, биохимия на растенията, биохимия на животните и човека и биохимия на микроорганизмите. Проф. Асен златанов (1887 - 1936) България.

*Елементен състав на организмите, неорганични и органични съединения.
-елементен състав - в състава на организмите саа опредекени над 60 елемента, които са застпени в различни каествени и количествени отношения. 20 от тези елементи са абсолютно необходими за живите организми.
-Според количеството в живите системи хим. елементи се разделят на три групи:
= макроелементи - над 0,01% (C, N, H, O, S, P, K, Ca, Mg, Fe, Na)
= микроелементи - под 0,01% до 0,0001% (Zn, Mn, Cu, Co, Mo и др.)
= ултрамикроелементи - под 0,0001% (V, Se, Si, Al)
Установено е, че в живите системи съдържанието на четири елемента - C, N, H, O е 95% а, на шест - C, N, H , O, S, P - 99%
Прието е , елементите C, N, H и O поради високото им съдържание в живите организми.
*Неорганични съединения.
Автотрофните фотосинтезиращи организми доставят необходимите химични елементи от неорганичните съединения (минерални в-ва) и кислород от атмосферата .
С изключение на елементите, съдържащи се във молекулите на Н2О, СО2 и О2, всички останали се приемат под формата на йони
- било като катиони - K+, Mg2+, NH4+, Ca+, Fe2+, Mn2+, Zn2, Cu2+
- било като аниони - NO3-, SO42-,H2PO3-, Cl- и ВО33-
Хетеротрофните организми, се набавят минералните химични елементи главно с храната и органичните вещества, синтезирани.
Основното неорганично съединение, което се съдържа в най - голямо количество в организма е водата. Тя е основна среда, абсолютно необходима за всички живи системи. Незаменима съставка на живата материя. Нейното съдържание в организмите се обуславя от вида, възрастта, органите и се колебае.
При растенията най - бедни на вода са семената. Водата е не само подходяща среда за биохимични реакции, но и непосредствен участник в тях.
Хидролизираните реакции протичат с участието на водата, а в окислителните тя е краен продукт.
*Органични съединения.
Многобройните органични съединения в живите системи се разделят най - общо на две групи:
-основни органични биомолекули.
-Произдовни.

•Биомолекули

- Основни структури

-органични киселини

-монозахаридиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Биохимични основи на организмите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.