Химични връзки. Хибридизация


Категория на документа: Химия


Защо атомите на другите елементи не образуват връзки от типа на Н - връзки?

Това се обяснява с това, че силите на електростатично привличане на разноименните краища на дипола на полярната връзка (О-Н, N-H и т.н.) са мното слаби и действат на много малки разтояния. Водородът, притежавайки най-малък радиус, позволява да се доближат диполите толкова, че силите на привличане стават видими. Никой друг елемент с по-голям атомен радиус не е в състояние да образуват такива връзки.
4.11.2. Влиянието на водородните връзки на свойствата на веществата

Водородни връзки влияние на физичните свойства (т.кипене. и т.топене, летливост, вязкозитет, спектрални характеристики) и на химичните свойства (киселинно-основни) свойства на съединенията.

Междумолекулните водородни връзки обуславят асоциирането на молекулите, което води до повишаване на температурата на кипене и топене на веществата. Например, етиловият алкохол C2H5OH е способен да асоциира и кипи при +78,3°С, а диметиловият етер СН3ОСН3 не образува водородни връзки и кипи при 24°С (молекулярната формула на двете вещества е С2Н6О).

Образуването на Н-връзки с молекулите на разтворителя способстват за повишаване на разтворимостта. Така метиловият и етиловият алкохол (CH3OH, С2Н5ОН), образувайки Н-връзки с молекулите на водата, се разтварят неограниченно в нея.

Вътрешно молекулна водородна връзка се образува при благоприятно пространствено разположение на съответстващите групи от атоми в молекулата и тя специфично влияе на свойствата. Например, Н-връзка вътре в молекулата на салициловата киселина повишава нейната киселинност.

Водородни връзки и тяхното влияние върху свойствата на веществата

4.12. Контролни въпроси
1. Ковалентна връзка образуват . . .
Отговор 1 : двойка електрони, предоставени от атомите.
Отговор 2 : за сметка на обобщена двойка електрони при припокриването на атомните орбитали на два (или повече) атоми.
Отговор 3 : за сметка на електростатичното привличане между заредени частици със завършен външен електроненслой.
2. Какво наричаме молекулна орбитала?
Отговор 1 : област на най-вероятното пребиваване на електрона в полето на ядрата на атомите, образуващи молекулата.
Отговор 2 : област на най-вероятното пребиваване на електрона в полето на ядрото на атома, влизащ в состава на молекулата.
Отговор 3 : орбиталата, по която се движи електронът в полето на ядрото на атома.
Отговор 4 : електронната орбитала на атома в молекулата.
3. Коя връзка се нарича -връзка ?
Отговор 1 : ковалентна връзка, образувана при челно припокриване на атомни р-орбитали на свързващите се атоми.
Отговор 2 : ковалентна връзка, образувана при припокриване на атомни орбитали по междуядрената ос.
Отговор 3 : йонна връзка, образувана при осево припокриване на атомни орбитали на свързващите се атоми.
Отговор 4 : йонна връзка, образувана при странично припокриване на атомни орбитали на свързващите се атоми.
4. -връзка се нарича . . .
Отговор 1 : ковалентна връзка, образувана по оста на припокриване на всякакви атомни орбитали на свързващи се атоми.
Отговор 2 : ковалентна връзка, образувана при припокриване на атомни р-орбитали по междуядрената ос.
Отговор 3 : ковалентна връзка, образувана при странично припокриване на атомни р-орбитали на свързващите се атоми.
Отговор 4 : йонна връзка, образувана при странично припокриване на атомни орбитали на свързващите се атоми.
5. Хибридизация на атомните орбитали наричаме . . .
Отговор 1 : взаимодействието на атомните орбитали на различни атоми с образуване на хибридни орбитали.
Отговор 2 : взаимодействието на различни по тип, но близки по енергия атомни орбитали на даден атом с образуване на хибридни орбитали с еднаква форма и енергия.
Отговор 3 : взаимодействието на еднакви по тип, но различни по енергия атомни орбитали на даден атом с образуване на хбридни орбитали с еднаква форма и енергия.
6. Какво представлява sp3-хибридизацията за елементите от 2-и период?
Отговор 1 : взаимодействие на s- и р-АО с образуване на две sp3-хибридни АО.
Отговор 2 : взаимодействие на 2s- и две 2р-АО с образуване на три sp3-АО.
Отговор 3 : взаимодействие на три 2р-АО с образуване 2sp3-АО.
Отговор 4 : взаимодействие на 2s- и три 2р-АО с образуване на четири равностойни по енергия и по форма 2sp3-АО.
7. Каква е схемата, съответстваща на sp2-хибридизация на въглерода?
Отговор 1 : 2s + 2px + 2py + 2pz = 4(2sp2)
Отговор 2 : s + px + py + pz = 4sp2
Отговор 3 : 2s + 2px + 2py = 3(2sp2)
Отговор 4 : 2s + 2px = 2(2sp2)
Отговор 5 : 1s + pх + ру = 3(sp2)
8. Кой модел съответства на sp-хибридизация на атома?Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Химични връзки. Хибридизация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.