Химични връзки. Хибридизация


Категория на документа: Химия


Основните типове химични връзки, които се различават една от друг по своя електронен строеж и по механизъм на взаимодействие между свързващите се атоми, са: йонната и ковалентната връзка.

Типът на химичната връзка до голяма степен се определя от разликата в електроотрицателностите () на елементите, участващи в нейното образуване:
 =  А  В,
където  А и  В -са електроотрицателностите на атомите А и В.

2.1. Йонна връзка

Химична връзка, която се образува въз основа на електростатичното привличане между йони, се нарича йонна връзка.

Такава връзка се образува, когато има голяма разлика в електроотрицателностите на атомите, които се свързват ( > 2) При това по-малко електроотрицателния атом почти напълно отдава своите валентни електрони и се превръща в катион, а другия - по-електроотрицателен атом присъединява тези електрони и става анион.

Например, в NaCl разликата в електроотрицателностите на атомите е равна:
 = 3.0(Cl) - 0.9(Na) = 2.1.

Атом Na (1 електрон в последния слой) и атом Cl (7 електрона в последния слой) се превръщат в йони Na+ и Cl- със завършен вънен електронна обвивка (по 8 електрона), между които възниква електростатично привличане, т.е. йонна връзка. Йонната връзка няма пространствена ориентация, тъй като всеки йон е свързан с определен брой противи йони. Ето защо, йонните съединения нямат молекулен строеж и са твърди вещества с йонна кристална решетка, с висока температура на топене и кипене, те се дисоцират на йони и във водни разтвори са електропроводни. Съединения с чисто йонни връзки на практика не съществуват.

В органичните съединения йонните връзки са относително редки, тъй като въглеродният атом не е склонен да отдава или да приема електрони и да образува йони.

2.2. Ковалентна връзка

В органичните съединения този тип връзка се среща най-често. Ковалентно свързване се осъществява между атомите с относително малки разлики в електроотрицателността ( < 2), например, С и Н, С и О, С и N, C и Cl, N и O и т.н., които образуват химични връзки за сметка на обща електронна двойка:

* Връзка, образувана чрез обобщаване на двойка електрони на свързващите се атоми, се нарича ковалентна връзка.

Тази връзка може да се определи като електростатично привличане на ядрата на два атома към общата електронна двойка. Ковалентната връзка, за разлика от йонната, има определена ориентация (от атом към атом), тя се обозначава с валентна черта, символизираща тази ориентация: Cl - Cl, H - CH3.

В йонна връзка се изобразява по-точно като се бележат йоните: Na+Cl-.

За ковалентните съединения е характерна молекулна структура (молекулна решетки), те имат относително ниски температури на топене и кипене. Тези съединения са малко полярни, трудно провеждат ток

2.2.1. Свойства на ковалентната връзка

Характерни свойства на ковалентната връзка са - насоченост, насищаемост, полярност, поляризуемост. Те определят химичните и физичните свойства на органичните съединения.

Насоченост на химичната връзка - обуславя молекулния строеж на органичните вещества и геометричната форма на молекулите им. Ъгълът между две ХВ се нарича валентен.

Насищаемост - способността на атомите да образуват ограничен брой ковалентни връзки. Броят на ХВ, които атомът образува е определено от броя на неговите външни атомни орбитали.

Полярността на ХВ е обусловена от неравномерното разпределение на електронната плътност вследствие на различната електроотрицателност на атомите. По този признак ковалентните връзки се подразделят на неполярни и полярни.

Поляризуемост на ХВ се изразява в изместване на електрони под влияние на външно електрично поле, в това число и други реакционни частици. Поляризуемостта се определя от подвижността на електроните. Електроните са толкова по-подвижни, колкото по-отдалечени са от ядрото на атома.

Полярността и поляризуемостта на ковалентните връзки определя реакционната способност на молекулите по отношение на полярни реагенти.

2.2.2. Характеристики на ковалентната връзка

Важни количествени характеристики на ковалентната връзка са: нейната енергия, дължината й и диполния момент.
* Енергия на връзката - енергията, освободена по време на образуването на ХВ или енергията, необходима за разделянето на два свързани атома. Енергията на ХВ характеризира нейната здравина.
* Дължина на връзката - разстоянието между центровете на свързаните атоми. Колкото по-малка е дължината на ХВ, толкова тя е по-здрава.
* Диполен момент на ХВ () - векторна величина, която характеризира полярността на връзката.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Химични връзки. Хибридизация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.