Химични връзки. Хибридизация


Категория на документа: Химия


Дължината на вектора представлява произведение от дължината на дипола (дължината на ХВ) - l и електричния заряд q , който придобиват атомите при преместване на електронната плътност:
   = l  q.
Векторът на диполния момент е насочен от положителния към отрицателния заряд.

Важна характеристика на ХВ е и тяхната кратност:

* Енергията на ХВ се увеличава в реда:
*

;

* Дължината на ХВ расте в обратен ред:

.

Характеристики на някои ковалентни ХВ са представени в таблицата:

2.2.3. Неполярна ковалентна връзка

Неполярна ковалентна връзка - връзка между атоми с практически равни електроотрицателности (0,4 >  = 0) и, следователно, равномерно разпределена електронна плътност между ядрата на двата атома.

Например : HH, FF, ClCl, CC.

Диполният момент на такива ХВ е равен на 0.

ХВ СН в наситените въглеводороди (например CH4) са практически неполярни тъй като  = 2.5(С)  2.1(Н) = 0,4.

Следва да се отбележи, че в ненаситените въглеводороди електроотрицателността на въглерода е по-висока и ХВ СН са по-полярни (особено, ако атомът Н е свързан с въглерод, имащ тройна връзка:

2.2.4. Полярна ковалентна връзка

Полярна ковалентна връзка - връзка между атоми с различа електроотрицателност (2 >  > 0.5) и разпределението на общата електронна двойка е несиметрично.

Електронната плътност на такива връзки се измества към по- електроотрицателния атом, което води до поява на частично отрицателен заряд  (делта минус), а на по-малко електроотрицателния атом - до частично положителен заряда  (делта плюс):
C Cl, C O, C N, O H, C Mg.
Посоката на преместването на електроните се обозначава със стрелка.

Колкото по-голяма е разлика в електроотрицателностите на свързаните атоми, толкова по-полярна е връзката и по-голям е диполния момент. Между противоположните по знак частични заряди действат допълнителни сили на привличане. Затова, колкото по-полярна е ХВ, толкова е по-силна.

3. Контролни въпроси

1. Какво е електроотрицателност на един атом?
Отговор 1 : отрицателният заряд на атома в молекулата
Отговор 2: способността на атома да преминава във възбудено състояние
Отговор 3: способността на атома да задържа валентните електрони и да привлича електрони от други атоми
Отговор 4 : потенциалът на йонизация на атома

2. Как се изменя електроотрицателността на химичните елементи в Периодичната система?

Отговор 1 : с увеличаване на поредния номер на атома намалява в периода и се увеличава в групата
Отговор 2 : с увеличаване на поредния номер на атома се увеличава в периода и намалява в групатаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Химични връзки. Хибридизация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.