Химични връзки. Хибридизация


Категория на документа: Химия


Отговор 3: с увеличаване на поредния номер на атома се увеличава в периода и в групата
Отговор 4 : не се подчинява на периодичния закон

3. Покажете съединения, в които има

а) само ковалентни връзки;

б) ковалентни и йонни връзки.

А. СН4

Б. CH3NH2

В. MgF2

Г. CH3ОNa

Отговор 1 : а) съединения А, Г; б) съединение Б
Отговор 2 : а) съединения А, Б, В, Г; б) не
Отговор 3 : а) съединения А, Б; б) съединения В, Г
Отговор 4 : а) съединения А, Б; б) съединение Г

4. Посочете молекула с най-полярни връзки
Отговор 1 : CH4
Отговор 2 : CF4
Отговор 3 : CCl4
Отговор 4 : CBr4
Отговор 5 : CS2

4.2. Молекулни орбитали. Енергия на молекулните орбитали

Взаимодействието (припокриването) на АО на две (или повече) атоми води до образуване на молекулни орбитали (МО), които се заемат от обобщени електрони, свързващи ядрата на атомите в молекулата.
* Молекулярна орбитала - област, в която е най-вероятно да се открие електрона в електричното поле на две (или повече) атомни ядра, съставящи молекулата.
МО се подразделят по два признака:
* по типа (геометрията) на припокриване на изходните АО -  -МО и -МО.
* според относителното ниво на енергията на МО и степента на свързване на атомите различаваме - свързващи МО, антисвързващи МО, несвързващи МО.
- Связывающите МО (СМО) - имат енергия, по-ниска от енергията на изходните АО; електроните, намиращи се на СМО намаляват общата енергия на молекулата и определят свързването на атомите - образува се химична връзка;
- Антисвързващите МО (АСМО), имат по-висока енергия в сравнение с изходните АО; в невъзбудено състояние на молекулата нейните АСМО са вакантни, но в ходана реакцията тези орбитали могат да се заемат от 1 или 2 електрона;
- несвързващите (НСМО) имат енергия, равна на енергията на АО.

Запълването на МО с електрони става по същите правила, както при атомните орбитали.

Схема на образуване на СМО и АСМО с пример за взаимодействие на 1s-орбиталата на два атома водород при образуване на молекула Н2:

На несвързваща молекулна орбитала (НСМО) може да се разположи неподелена електронна двойка или несдвоен електрон.

Несвързващата МО сохранява формата и енергията на изходните атомни орбитали. Електроните от НСМО не участват в образуването на ХВ, но влияят на формата на молекулата.

Влияние на несвързващите молекулни орбитали (НСМО)
на формата на молекулата. Несвързващите МО обикновено се запълват от неподелени електрони двойки (несвързващи електрони) или несдвоени електрони (в свободните радикали). Такава МО съхранява формата и енергията на изходната АО и в съответствие с типа на нейната хибридизация влияе на формата на молекулата.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Химични връзки. Хибридизация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.