Химични връзки. Хибридизация


Категория на документа: ХимияХарактеристиките на ковалентната връзка не зависят от механизма на нейното образуване.

4.6. Донорно-акцепторна връзка
* Ковалентна връзка, образувана за сметка на двойка електрони на единия от атомите, т.е. по донорно-акцепторен механизъм, се нарича дoнорно-акцeпторна връзка.

Например, такава връзка се образува между атома на азота в молекулата на метиламина (CH3NH2) и протона (H+) от солната киселина (HCl):

Атомът на азота отдава своята електронна двойка за образуване на ХВ и играе ролята на донор, а протонът предоставя вакантна орбитала и играе ролята на акцептор. Атомът-донор приодобива положителен заряд.

Донорно-акцeпторната връзка се различава само по механизма на образуване; по свойства тя е единаква с осталите ковалентни връзки.

Друг пример - протониране на алкохол:

Разновидностью донорно-акцепторной связи является семиполярная связь.

4.7. Сложни връзки

В органичните съединения се срещат сложни връзки (кратни - двойни или тройни):

образувани при свързване на два атома с повече от една електронна двойка:
Н2С : : СН2; R2С : : О; HС : : : CH; RС : : : N и т.н.

Сложни връзки са съчетанието на - и -връзка.
Двойната връзка се състои от една - и една -връзка се осъществява от 4 общи електрони.

Тройната връзка е комбинация от една - и две -връзки и включва в себя си 6 електрона.

* Броят на електронните двойки, участващи в образуването на ковалентни връзки се нарича порядък на връзката.

Порядъкът на:
- простата (единична) връзка е равен на 1,
- двойната - 2,
- тройната - 3.

В случаите на спрежение (делокализаация) на връзката (раздел 4.10) порядъкът не е целочислено число.
CH2 = CH  CH = CH2

р2 р1 р2

4.8. Електронни формули на молекулите

За онагледяване на електронния строеж на молекули, йони или радикали се използват електронни формули (формули на Люис, октетни формули). При писането на електронни формули трябва да се изпълнява правилото на октета, съгласно което атом, участващ в образуването на химична връзка (отдавайки или приемайки електрони), се стреми да получи електронна конфигурация на инертен газ - октет (осем) валентни електрони (рис. 4.8.1 и 4.8.2). Изключение прави атомът на водорода, за който устойчива е конфигурацията на хелия, т.е. 2 валентни електрона.

Рис. 4.8.1. Електронни формули на органични съединения

Рис. 4.8.2. Примери за електронни формули

Електронните формули на молекулите (а също и на йоните и свободните радикали) намират широко приложение в органичната химия. Но те не дават представа за пространствения строеж на молекулите. В случаите, когато е необходимо да се покаже не само разпределението на електроните, но и пространствения строеж на органичните съединения, се използва атомно-орбитални модели, които служат като основа за построяването на стереохимичните (пространствените) формули на молекулите.

4.9. Атомно-орбитални моделиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Химични връзки. Хибридизация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.