Контейнери и цистерни за ГСМ


Категория на документа: Химия


 Контейнери и цистерни за ГСМ

Контейнерите за течни и газови товари (наричани още контейнери-цистерни) са стандартизирани с БДС 1237-74 и съответстват на голямотонажни контейнери от серия 1 ISO. Кoнтейнерите-цистерни се отнасят към специализираните контейнери. Те се делят на рамни и гредови. При първите рамната конструкция възприема всички външни натоварвания и предпазва резервоара, а при гредовите той възприема вътрешните и външни натоварвания. Изработват се от материали , надеждни за експлоатация от (-30C до +50C).

Оборудване на автоцистерна - тя притежава съптветните отвори за горно и долно пълнене, компоненти за отвеждане на пари, помпи, разходомери, пистолети, огнепредпазители, люкове, макари, заземителни макари и др.

Материалите, от които са изработени цистерните не трябва да влияят неблагоприятно или да взаимодействат с веществата, които подлежат на превоз. Цистерните трябва да са направени така, че да издържат без загуба на съдържание, на вътрешното налягане на съдържанието, както и на статични, динамични и термични натоварвания при нормални условия на превоз.

Контейнерите-цистерни са с различни по форма, сечение и брой резервоари. Те са предимно с индивидуално пневматично пълнене и опразване и по-рядко с гравитационно.Цилиндричните части, дъната и капаците на люковете на всички резервоари трябва да са с дебелина не по-малка от 3мм., независимо от материала на конструкцията им.

Експлоатационното оборудване трябва да бъде така разположено, че да е защитено от риск от счупване или повреждане по време на превоз.

Външните фитинги за изпразване (муфи за тръбопроводи, затварящи детайли), вътрешния спирателен вентил и неговата сглобка трябва да са защитени спрямо опасност от счупване под въздействие на външни сили. Съоръженията за пълнене и изпразване, както и всички защитни капачки трябва да са защитени срещу непредвиденото им отваряне.

Всички цистерни трябва да са оборудвани с люк или други широки отворим които да позволяват извършването на проверка на вътрешността и достъп за провеждане на ремонтни дейности.

Маркиране и изпитване на контейнери и цистерни

На определени места се поставят надписи, които дават определена информация за контейнерите-цистерни.
Всяко пътно превозно средство, допуснато за превоз на опасни товари се маркира и етикира съгласно ADR (Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе). Маркировките и етикетите върху ППС трябва да бъдат добре видими, четливи и устойчиви на нормални условия по време на превоз, както и да издържат на огън поне 15 мин.
На ППС специализирани за постоянен превоз на опасни товари задължителните маркировки и етикети се нанасят трайно.
На празно и почистено от опасни товари ППС или на ППС , в което няма товар е забранено поставянето на маркировки и етикети, указващи наличието на опасен товар. В случаите с трайно нанесени маркировки и етикети, те трябва да се закрият по подходящ начин.
Маркировката трябва да е нанесена така, че да се разчита нормално от 3 метра разстояние от стените на контейнера или цистерната, повдигнати на височина 1,2 м от земята.
Контейнерите се подлагат на изпитание при внедряване на всеки нов тип, при направени изменения на конструкцията, технологичния процес или използваните материали, ако тези промени могат да се отразяват на технико-експлоатационната им характеристика. Целта на изпитванията е да се провери годността им при определени условия на натоварване. Провеждат се изпитания на натиск, вдигане, устойчивост при превозване, якост на пода, на стените, на покрива, твърдост на конструкцията, водонепроницаемост. Изпитанието за устойчивост при превозване проверява годността на контейнерите-цистерни да издържат външен натиск. Изпитанията за якост на стените, пода, покрива показват дали издържат предвидените натоварвания, а именно движение на човек по покрива. След извършването им контейнерът не трябва да показва остатъчни деформации, възпрепятстващи нормалната експлоатация и безопасното изпълнение на операциите. Водонепроницаемостта се проверява с водна струя с определено налягане, след което в контейнера или цистерната не трябва да има вода.

Знаци при превоз на ГСМ
Етикети за обозначаване на запалими течности

Знак за опасен товар - знакът представлява табела с формата на правоъгълник със светлоотразително покритие с оранжев цвят, върху което с цифри с черен цвят се изписва идентификационният код за степента на опасност на товара, а под него - идентификационният код за вида на опасния товар. Поставя се в ляво над бронята и отзад в лявата страна на превозните средства, превозващи опасни товари.
??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Контейнери и цистерни за ГСМ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.