Лекция по Химия за студенти 1 курс


Категория на документа: Химия11Na → 1s22s22p63s1 → 11Na+ 1s22s22p6

- 1e-
• При някои процеси атомите могат да приемат електрони и да преминат в отрицателни йони (аниони).

Енергията, която се отделя при присъединяване на един електрон към атома в основно състояние, се нарича електронен афинитет (електронно средство).Означава се с АE.

+ AE

17Cl → 1s22s22p63s23p5 → 17Cl 1s22s22p63s23p6

атом +1e- йон

• Полусумата от йонизационната енергия (JE) и електронния афинитет (АE) се нарича електроотрицателност.

JE + АE

EE =
• Обикновено, електроотрицателността на лития (Li) се приема за единица

ЕLi = 1; ЕNa =0,9; Еk = 0,8; ЕFe =1,8; ЕC = 2,5; ЕH =2,1;

Тема 1
Занятие 2

Квантовомеханична теория за ковалентната връзка. Квантовомеханична теория за йонната връзка
1. Квантовомеханична теория за ковалентната връзка.
Молекулите на веществата са изградени от атоми, свързани с химични връзки.
При свързването на атомите участвуват електрони от последния или предпоследен електронен слой, т.е. от валентните им слоеве. В зависимост от разпределението на електронната плътност около ядрата на атомите в молекулите се образуват два вида химична връзки - ковалентна и йонна.

Ковалентна връзка
• Теорията за ковалентната връзка е дадена от Люис(1916). Според нея атомите се съединяват, като от валентните им електрони се образуват една или няколко общи електронни двойки.

Ковалентната врьзка се подразделя на:

а) Неполярна ковалентна връзка - образува се между атомите на един и същ химичен елемент.

Например: H – H; F – F; Cl – Cl
• При тези връзки плътността на електронния облак около ядрата на агомите, които се свързват, е еднаква. Между двата атома могат да се образуват и повече общи ектронни двойки. Например в молекулата на азота ( N2 ) атомите са свързани с три общи двойки електрони :N: : :N: .
• Молекулите, които притежават такава връзка, се наричат неполярни молекули. Графически се изобразяват с елипса или кръг с плюс и минус в центъра. Центровете на плюс и минус съвпадат.

• б) Полярна ковалентна връзка - образува се между атоми с различна електроотрицателност.

Например: H – F; H – Cl; H2O.
• Плътността на електронния облак не е еднаква. Тя е по-голяма около ядрото на атома на по-електроотрицателния елемент. Затова той придобива частичен отрицателен товар, а атомът, който има по-малка електротрицателност, придобива частичен положителен товар.

δ+ .. δ-

Например: H : F :
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекция по Химия за студенти 1 курс 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.