Методи на титруване


Категория на документа: Химия


Химикотхнологичен и металургичен университет

Катедра: аналитична химия
Тема: Методи на титруване

Изработили:
1. Емилия Благоева БТ-0629
1. Нора Димитрова БТ-0631
2. Цветелина Стрельова БТ-0635

Ноември 2012г.
Съдържание:
1. Принцип на титриметрия................................................................................3
2. Методи на титруване.......................................................................................4
2.1. Директен метод.....................................................................................4
2.2. Индиректен метод................................................................................5
2.2.1. Остатъчен метод...............................................................................5
2.2.2. Чрез заместване...............................................................................8
3. Избор на метод.................................................................................................8
4. Сравняване ....................................................................................................8
5. Приложение...................................................................................................9

1. Принцип на титриметрията

Към точно измерен обем от разтвора на аналита (пробата) се пробавя на малки порции разтвор на реактив с известна концентрация (стандартен разтвор) до точката на стехеометрично взаимодействие (еквивалентната точка) , т.е. реакцията протече количествено.

aA + rR ↔ pP

Процесът на прибавяне на малки порции отитранта към аналита се нарича титруване.

Края на титруването се регистрира с помощта на подходящо избрано вещество, което променя цвета си, в момента, в който аналита и титранта са взаимодействали стехеометрично. Визуалното вещество се нарича визуален индикатор.
Ако еквивалентната точка се регистрира с помощта на апаратура, то инсикацията й се нарича инструментална . Аналитичния сигнал в титриметрията е обема от разтвора на титранта, израсходван до еквивалентната точка и отчетен от бюретата с точност ± 0,05 мл. Измерва се с четири значещи цифри и трябва да е по-голям от 20,00 мл. Аналитичната функция: y=f(Vᵉᵗт) - функция от обема на титранта в еквивалентната точка.
2. Видове методи на титруване:
2.1 Директен метод

Основава се на непосредственото взаимодействие между аналита и титранта.
Аналитична реакция: aA + tT ↔ cC + dD

Аналитичната функция се основава на закона за стехеометричните отношения. Според него веществата бзаимодействат в количества, съответстващи на стехеометричните им коефициенти.
Аналитична функция:
na/nt=a/t => na=(a/t)nt=(a/t)*Cт*Vᵉᵗт
na=ma/Ma*10⁻³=Ca*Va => ma=(a*Ca/t)*Vᵉᵗт*Ma*10⁻³
Cа=(a/t)*Cт*(Vᵉᵗт/Va)
Пример: Определяне на киселинността на мляко
По киселинността се съди за преснотата на млякото и годността му за преработка. Общата киселинност на млякото се изразява в градуси по Тьорнер (0Т), които се равняват на количеството в cm³ 0,1М разтвор на натриева основа, необходими за неутрализиране на киселините и кисело реагиращите вещества в 100 cm³ мляко. Начин на работа: В конична колба с вместимост 200 cm³ се отмерват с пипета 10 cm³ от млякото, след което се добавят 20 - 30 cm³ дестилирана вода и 3 - 4 капки фенолфталейн. Пробата се титрува с 0,1М разтвор на натриева основа до появата на неизчезващо в продължение на 2 min розово оцветяване. Разликата в резултатите между две паралелни проби не трябва да надвишава 0,1 cm³ . Киселинността на млякото се определя от формулата:
X = Vᵉᵗт * 100 / Vпроба
2.2 Индиректни методи

Прилагат се в случаите, когато не са изпълнени условията на аналитичната реакция за директно титруване, т.е. тя не проеича бързо, пълно и стехеометрично. Най-честата причина е бързото протичане на реакцията. При този метод се провеждат две аналитични реакции:
1. Протича в разтвора на пробата - пълно и стехеометрично,
2. Реакция на титруване - протича бързо, пулно и стехеометрично.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методи на титруване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.