Нанотехнологии. Използване на нанотехнологиите в пречистването на въздуха.


Категория на документа: Химия


Химикотехнологичен и металургичен университет - София

Катедра: Неорганични електрохимични производства

Реферат

Тема: Нанотехнологии. Използване на нанотехнологиите в пречистването на въздуха

Специалност: Неорганични вещества
Образователна степен: Магистър
Дисциплина: Нанотехнологии в неорганичните химични технологии

София
2012 г.

Съдържание:

1. Възникване на нанотехнологиите
2. Същност на нанотехнологиите
3. Нанотехнологиите в химическата промишленост и енергия

4. Нанопроцеси и наноматериали в опазване на околната среда

5. Използване на нанотехнологиите в пречистването на въздуха

6. Използване на нанотехнологиите в климатик

7. Заключение

1. Възникване на нанотехнологиите

Нанотехнология е област от приложните науки, а също така и висока технология, която покрива широк диапазон от познания, но основната обединяваща тема е контрол над веществото на микроскопично ниво при размери по-малки от 1 микрометър, както и създаването на устройства на такова ниво съизмерими с размера на молекулите.
Представката "нано" в думата нанотехнология означава "една милиардна". Разбира се като една милиардна от метъра, т.е. нанометър. Обект на нанотехнологията е изучаването, създаването и приложението на материали в нано скалата. Понятието нанотехнологии възниква в последните десетилетия и неговото значение непрекъснато се обогатява. Най-общо нанотехнологиите са обобщено понятие за методики или подходи, базиращи се на отделни атоми или отделни атомни групировки. Тази област от познанието цели манипулирането на материята на атомно или молекулно ниво.

Понятието нанотехнология води началото си от края на 50-те години на миналия век. "Нано" означава от гръцки малко. Пионерите в областа са Артур фон Хипел от Масачузецкия технологичен институт (MIT) и Ричард Файнман, физик, носител на Нобелова награда. Те са първите хора предвиждащи възможността за създаване на миниатюрни нано-устройства в бъдещето. За пръв път идеята за директно получаване и използване на нанометвриали е обоснована порез 1959 г., когато известният американски физик Ричард Файнман изнася своята лекция "Има достатъчно много място на дъното" или "На дъното има твърде много място" (There's Plenty of Room at the Bottom), станала по-късно класическа и често цитирана. Той показва, че принципите на физиката не противоречат на опитите нещата да се управляват атом по атом, стига да са налице необходимите инструменти за такова управление.

Актуални обекти на изследвания и приложения в нанотехнологиите са квантови точки (наноразмерни полупроводници), въглеродни нанотръби, фулерени, нанокомпозитни материали за високите технологии, метални наночастици (предимно от благородни метали - злато, сребро, платина), магнитни наночастици (за диагностика в медицината и др.), нанокатализатори (за стопански важни и екологични каталитични приложения), полимерни наночастици (като носители на лекарствени препарати за насочено лечение и др.), наноструктурирани керамични материали за сензори и др.
1959 г. - За пръв път в лекция на Ричард Фейнман се предсказва съсздаването на машини и инструменту ма мокулно ниво.
1965-1971 г. - Ръсел Йънг разработва технология, която впоследствие довежда до изобретяването на сканиращия тунелен микроскоп (STM).
1974 г. - Проф. Норио Танигучи от Токийския университет въвежда понятието "нанотехнология" за да обозначи технология, която работи прецизно с части от микрометъра.
1986 г. - Хенрих Рьорер и Герд Бининг са удостоени с Нобелова награда по физика за разработването на STM. Ерик Дрекслър публикува "Моторите на съзиданието". Разработен е атомният микроскоп (AFM). Създаден е нанотехнологичният институт "Форсайт", първата институция, започнала да информира обществото за ползите и рисковете от нанотехнологиите.
1991 г. - Открити са въглеродните нанотръби.
1996 г. - Нанотехнологът Ричард Смоли от университета "Райс" получава Нобелова награда по химия.
2000 г. - САЩ създават Национален нанотехнологичен институт.
2002 г. - Майкъл Крайтън публикува нанотехнологичния трилър "Жертвата".
2004 г. - Принц Чарлз открито застава срещу нанотехнологиите.
2005 г. - Европейската комисия приема План за действие за изработване на сигурна стратегия за нанонаука и нанотехнологии.

Схема на молекулата на бъкминстърфулерен C60, първият известен представител на фулерените и първият синтезиран наноматериал
2. Същност на нанотехнологиите
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Нанотехнологии. Използване на нанотехнологиите в пречистването на въздуха. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.