Неопределеност


Категория на документа: Химия


II. Експериментална част

Целта на настоящата курсова работа е да се определи бюджетната неопределеност при анализ на микроелементи (Cu) в тютюн от цигари "Карелия".

Използвани пособия и апарати:
- Аналитична везна с обхват (стандартно отклонение) ± 0,1mg;
- Бехерова чаша от 50mL;
- Колби от 25mL ± 0,1mL;
- Колби от 250mL ± 0,2mL;
- Пипета резила от 5mL ± 0,02mL;
- Пясъчна баня;
- Пламъково атомно-абсорбционен спектрометър;

1. Аналитична процедура
1.1. Претегляне на пробата;
1.2. Разтваряне и довеждане до желания обем с дестилирана вода;
1.3. Приготвяне на станартни разтвори;
1.4. Анализ на ПААС.

2. Съставяне на моделно уравнение

3. Изготвяне на причинно-следствена диаграма

4. Оценяване на стандартните неопределености

4.1. Маса m: в сертификат на везната е отбелязано максимално отклонение при теглене ± 0,1mg. Следователно, приносът на везната към неопределеността на масата ще бъде:

- Приемаме правоъгълно разпределение, защото няма допълнителна информация за дадения интервал.

4.2. Обем V: върху стандартните неопределености на обема на разтвора оказват влияние 3 фактора, които трябва да се сумират накрая:
- Температура: според сертификата на производителя колбата е калибрирана при 20°С. Въпреки това напълно нормално е температурата в лабораторията да варира в някакви граници - например 20°± 4°С. Неопределеността, която възниква в резултат от температурната варяция може да бъде определена с помоща на коефициента на обемно разширение. Обемното разширение на стъклото е значително по-малко от това на течностите, затова обикновенно се отчита само това на течностите в мерителния съд. Коефициентът на обемно разширение на водата е 2,1.10-4°С-1, което води до промяна на обема в интервала:

Стандартната неопределеност от вариацията на температурата ще бъде равна на:

- Калибрация: зададен от производителя, обемът на колбата е 25mL ± 0,1mL при 20°С.

- Повторяемост: може да се оцени чрез определяне на стандартното отклонение на серия от наблюдения, при които колбата се запълва до марката с дестилирана вода и на везна се отчита реалният обем (приема се, че плътноста на водата е 1,00g/ml). По този начин е определено s = 0,03 mL.

Следователно, стандартната неопределеност на обема има вида:

4.3. Концентрация на стандартните разтвори Cстандарт:
Влияе се от:
- Обема, който сме отпипетирали от изходния разтвор. От производителя е зададено, че пипетата е 5mL ± 0,02mL при 20°С.

- Концентрацията на изходния разтвор на Cu: 50ppm ± 1%.

- Обем на приготвения от нас стандартен разтвор. От производителя е зададено, че колбата е 250mL ± 0,1mL при 20°С.

Следователно, стандартната неопределеност на концентрацията на стандартните разтвори има вида:

4.4. Абсорбция А: абсорбцията на пробата и стандартните разтвори може да се оцени чрез стандартните отклонения за съответните разтвори чрез серия от измервания.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Неопределеност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.