Обща и неорганична химия


Категория на документа: Химия


 Русенски университет "Ангел Кънчев"
Филиал- Разград

Курсова работа
По
Обща и неорганична химия

Изготвил: Белкис Ибрям Приел:
Специалност: Химични технологии /доц. М. Станчева/
Фак.№ 132604

Задача 1. Водородна връзка
Особен вид връзка, която се създава между водороден атом от една молекула (Х - Н) и силно електроотрицателен атом (У) от друга молекула (У - А), в резултат на което двете молекули се асоциират:

Х - Н. . .У - А.
Обикновено Електроотрицателният атом е кислород, азот или флуор , които имат частичен отрицателен заряд. Водородната връзка Н. . .У се отбелязва с пунктир и се нарича водороден мост.
Асоциацията на молекулите могат да се обяснят аномалиите при температурата на кипене и топене, както и топлините на изпаряване на някои вещества. Такива са например водата, флуороводородът и амонякът. Водородната връзка се различава съществено по дължина и енергия от валентната връзка и от вандерваалсовото взаимодействие, като заема средно положение. Например дължината на водородната връзка е 1.97 Ǻ, докато нормалната ковалентна връзка има дължина 0.96 Ǻ.
В зависимост от броя на водородните връзки, в които участва една молекула, и тяхното разположение в пространството се образуват различни по строеж асоциати: -линейна или зигзакообразна- ако една молекула изгражда две Н-връзки - при HF
-триизмерна- ако една молекула изгражда четири Н-връзки- при леда
Видове водородна връзка:
* Вътрешномолекулни
Водородната връзка се осъществява в рамките на една молекула. Например:

о-хидроксибензоена к-на о-хлорфенол о-нитрофенол

вътрешномолекулни водородни връзки възникващи при заместители на орто-място в молекулата на бензена

* Междумолекулни
Осъществяват се между молекулите на водата, R-COOH, R-OH, между молекулите на водата и алкохола. Например:

Н Н

 

Н  О :  Н  О : Н  ОН междумолекулна връзка в молекулата на водата

асоциати между молекулите на оц. к-на

Природата на водородната връзка все още не е добре изяснена. Известно е, че тя е много по-слаба от ковалентната и превишава междумолекулните сили на взаимодействие - т.нар. вандерваалсови сили.
Водородната връзка е широко разпространена в природата - във водата, в неорганичните и органичните кристали, в белтъчините и в живите организми. Водородната връзка, която оказва влияние върху структурата на водата, дава отражение и върху термодинамиката на водните разтвори, като прави водата уникален по свойства разтворител.

Задача 2. CaO(тв) + CO2(г) ↔ CaCO3(тв)
Скоростта на правата реакция се изразява:
V =k × C (CO2)
Фактори влияещи върху скороста са:
1. Концентрация- Условие за протичане на химичните реакции е частиците на реагиращите вещества да се сблъскват помежду си. Само някои от тези удари обаче водят до химично взаимодействие и те се наричат ефективни. При по-висока концентрация на изходните вещества расте както общия брой на ударите, така и броят на ефективните удари. Затова скоростта на реакцията нараства. Установено е, че при хомогенните реакции броят на ударите между частиците на реагиращите вещества е пропорционален на произведението от техните концентрации.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обща и неорганична химия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.