Общи правила на безопасност в химическата и нефтопреработвателната промишленост


Категория на документа: Химия


НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ
“ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

факултет: „Общовойскови“

катедра: „Национална и регионална сигурност“

РЕФЕРАТ
на тема:

ОБЩИ ПРАВИЛА ПО ПРОМИШЛЕНА, ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ОХРАНА НА ТРУДА

проверил: XXXXXX

изработил:XXXXX XXXXX
фак.№XXXXXX

Велико Търново
XXXXX.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.1. Организация на работата в Дружеството и по работни места……………………………………………………….стр.4
1.2. Колективни средства за защита . ЛПС и специално работно облекло…………………………………………………….стр.7
1.3. Правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа…………………….стр.9
1.4. Безопасност при движение в района на Дружеството и извън него…………………………………………………………стр.10
1.5. План за предотвратяване и ликвидиране на аварии / план за евакуация - общи задължения………………………….стр.11
1.6. Дейности с повишена опасност………………….стр.12
1.6.1. Газоопасна работа
1.6.2. Работа в закрита апаратура
1.6.3. Огневи работи
1.7. Електробезопасност………………………………стр.25
1.8. Знаци и сигнали за безопасност и здраве при работа и изисквания за специфично поведение на работещите…стр.28
1.9. Задължения на персонала за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност. Средства за пожарогасене….стр.28
1.10. Работа при зимни условия, работа с пара и гореща вода………………………………………………………...стр.30
1.11. Ред и пълномощия при изключване и проверка на КИП и А блокировки и сигнализации……………………………стр.31
1.11.1. Правила за изключване / включване на блокировки
1.11.2. Проверка
2. Опасности и рискове, чиито източници, съществуване, прояви и начини за предотвратяване, намаляване и ограничаване са известни……………………………………………………стр.33
2.1 . Картотека на опасните вещества и указания за безопасна работа – характеристика на най-употребяваните опасни вещества.
2.2 . Оценка на риска
2.3 . Използване и съхраняване на източници на йонизиращи лъчения / ИЙЛ /
2.3.1. Изисквания при работа с ИЙЛ

2.3.2. Съхранение и бракуване на ИЙЛ

3. Общи правила при експлоатация на надзорни съоръжения……………………………………………………..стр.37

3.1. Съдове работещи под налягане.

3.2. Стоманени технологични тръбопроводи.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Общи правила на безопасност в химическата и нефтопреработвателната промишленост 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.