Общи правила на безопасност в химическата и нефтопреработвателната промишленост


Категория на документа: Химия3.3. Експлоатация на метални резервоари.

3.4. Експлоатация на пещи.

3.5. Експлоатация на помпени и компресорни станции.

3.6. Предупредителни предпазни клапани.

3.7. Безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения.

3.8. Експлоатация на котли.

3.9. Факелни системи.

3.10. Вентилационни и климатични системи.

ОБЩИ ПРАВИЛА ПО ПРОМИШЛЕНА, ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ОХРАНА НА ТРУДА
1.1. Организация на работата в Дружеството и по работни места
“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД е предприятие с висок рисков потенциал, в което се използват, произвеждат и съхраняват големи количества взриво-, пожарооопасни и токсични вещества.
Технологичните процеси в инсталациите на Дружеството са с непрекъснат режим на работа и в повечето случаи протичат при много високи или много ниски температури и налягания, които са свързани с получаването на големи количества взривоопасни, пожароопасни и вредни химически вещества и продукти.
Правилата за безопасна организация на работата, работни инструкции и всички други фирмени документи, определящи изисквания към дейността са разпространени по работни места в СЕ. Всички работници и служители се запознават срещу подпис, обучават и инструктират по тях.
В съответствие с изискванията на НБ 1-03-501-4.4 „Наредба за инструктажа и обучението на работниците и служителите по промишлена, пожарна безопасност и охрана на труда в “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД се провеждат: начален инструктаж, инструктаж на работното място, периодичен, извънреден и ежедневен инструктаж.
На територията на Дружеството не се допускат до работа лица, които не са преминали начален инструктаж. Началният инструктаж по безопасност и хигиена на труда се извършва от длъжностни лица от отдел ПБ и ОТ.

Задължителни изисквания за всички работници и служители в Дружеството, представители от външни фирми и посетители:
• Пешеходното движение из територията на Дружеството се извършва само по тротоарите и бетоновите площадки;
• Забранено е транспортирането на хора с електро- и мотокари, цистерни и всякакъв вид транспорт, превозващ опасни товари;
• Товаро-разтоварните работи се извършват при изгасен двигател и задействана ръчна спирачка. Забранено е присъствието на лица в кабината на автомобилите при товаро-разтоварните работи.
• Забранено е извършване на ремонтни работи по МПС, дрениране на нефтопродукти и изхвърлянето на отпадъци;
• Забранено е тютюнопушенето на нерегламентирани места;
• Да не се напуска работното място, освен ако не е по разпореждане на началника. На други работни места може да има специфични опасности, за които не са информирани;
• Задължително да носят личните предпазни средства, изискващи се за характера на работата;
• Да се запознаят се с опасностите на работното място, правилата за безопасен труд и какви действия се предприемат при възникване на злополука или аварийна ситуация;
• Да съобщават на прекия си ръководител за всяка възникнала опасна ситуация, която може да доведе до риск за живота, здравето на работника и имуществото на Дружеството, като стриктно спазват указанията и предприемате мерки за предотвратяването и;
• Да се явяват на работа в приличен вид. Забранено е допускането до работа на лица, облечени с потници, шорти, чехли и др;
• Да спазват установените изисквания за лична хигиена в зависимост от характера на работата, условията на труд, използваните материали, вещества и др.;
• Да се хранят само на определените за това места;
• Да спазват реда и чистотата на работното място;
• Да оказват съдействие при реализирането на всички мерки, свързани с осигуряване на безопасни условия на труд и опазване на здравето на хората;
• Да се явяват на организираните от работодателя периодични медицински прегледи;
На територията на производствата е забранено ползването на мобилни телефони.
На територията на Дружеството е забранено носенето на фотографска техника и правенето на снимки, освен в случаите, когато това е документирано с писмено разрешение от отдел Пропускателен режим.
Право на достъп в "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД и неговите подобекти, имат само лица и МПС, снабдени с установените за целта пропуски.
За осигуряване безопасно производство, здраве и безопасност на персонала и недопускане на аварийни инциденти, в Дружеството се забранява допускането до работа на работници /служители/ и изпълнители от външни организации в нетрезво състояние, след употреба на алкохол или друго упойващо (наркотично) средство, внасянето на алкохол и разпространението на наркотични вещества.
• Работниците и служителите са длъжни:
да проверяват:
• състоянието и организацията на работното място (безопасното състояние на зоната за работа и работните места, състоянието на местата за преход и преминаване), правилното складиране и пазене на детайли, инструменти и материали;
• техническото състояние и изправността на оборудването, механизмите, контролно-измервателните прибори, приспособления и инструменти, съответствието им с изискванията на правилата за ЗБУТ и условията за извършване на дейностите;
• наличието и изправността на заземяващи устройства;
• херметизацията на оборудването, изправността на регулираща арматура и комуникации;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Общи правила на безопасност в химическата и нефтопреработвателната промишленост 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.