Общи правила на безопасност в химическата и нефтопреработвателната промишленост


Категория на документа: Химия


При всички дейности, свързани с ползването на повдигателни съоръжения- автокранове и подвижни работни площадки /автовишки/,електрически товароподемни кранове управлявани от пода и телфери, ръчни макари и товароподемни кранове, както и товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища и други ПСУП, ползвателят издава „Протокол за ползване(отдаване за ползване) на повдигателно съоръжение” (ФБ 1-02-018-01 )
В случаите, когато се използва автокран и други ПС, които са извън структурата на Дружеството, и ползвателя е външна организация, лицето по т.1 от формуляра се явява лицето от структурната единица на Дружеството, заявило автокрана и ПС в отдел „Осигуряване на транспортни услуги”.
Допуска се работа със стационарни повдигателни съоръжения без ползване на „Протокол за ползване(отдаване
за ползване) на повдигателно съоръжение” (ФБ 1-02-018-01 ) Приложение 1.в случаите:
 Когато правоспособен персонал от структурни единици на Дружеството и извън него, извършва ограничен обем дейности с едни и същи стационарни повдигателни съоръжения ( демонтаж и монтаж на съоръжения,машини и механизми,както и извършване на товаро разтоварни дейности );
 Когато се извършват еднотипни операции, които могат да се опишат с определена последователност;
Да се възлага управлението на ПСУП само на машинисти, притежаващи съответната степен на правоспособност съгласно Наредба № 1 за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки. При необходимост от обучение на нови лица от Дружеството обучението се организира от Учебен център след подаване на заявка от р-л СЕ / н-к цех /.
Ползвателят на повдигателните съоръжения и лицата, които управляват повдигателните съоръжения, не трябва да допускат:
• Лица, които не участват в товаро-разтоварните работи, да присъстват в местата, предназначени за повдигане, преместване и поставяне на товарите, и в обхвата на повдигателните съоръжения;
• Присъствието на хора, включително и на прикачвачите, при повдигане и спускане на товари близо до стени, колони, складирани материали, вагони, машини и др.;
• Присъствието на хора под повдигнат товар; допуска се прикачвачът да се намира около товара, ако той е на височина не по-голяма от 1000 mm;
• Повдигане и спускане на товари върху платформи на превозни средства в присъствието на хора върху платформата; допуска се присъствие на прикачвачи върху платформите, когато товаро-разтоварните работи се извършват посредством кран с кука, от кабината на който има добра видимост на пода на платформата и има възможност прикачвачът да се отдалечи на безопасно разстояние от повдигнатия товар;
• Намаляване на минималните разстояния от товароподемните кранове или повдигания с тях товар до електрически мрежи , определени в Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ДВ, бр. 34 от 2004 г.).
• Използването на повдигателните съоръжения(без подвижните работни площадки) за повдигане на хора.
• При прекъсване на работа товарът да се оставя в повдигнато положение.
• Качването на хора на повдигателното съоръжение по време на движението му.
• Товаренето и разтоварването на товарни автомобили, когато в кабините им има хора.
• Работа на повдигателните съоръжения с неработещи или неизправни предпазни устройства,блокировки, контролни уреди, спирачки или звуков сигнал.
• Работа при силни валежи или недостатъчна осветеност на работната площадка.
• Боядисването на стоманени вериги и куки.
• Складирането на товари в неустойчиво положение.
• Буксирането на един кран с друг.
• Да се работи с повдигателни съоръжения, които нямат табелка с ясно означен (изписано) максимален товар, който може да бъде повдигнат.
• Да се повдига и премества товар с намиращисе върху него хора.
• Да се повдига и премества товар с тегло по-голямо от допустимото.
• Да се работи с повдигателни съоръжения, чийто товарозахватни куки нямат устройство против самооткачане на товара, когато фабрично са пригодени за монтаж на такова устройство. При доставка на нови ПС и подмяна на товарозахватни куки задължително да се изисква наличието на устройство против самооткачане на товара.
• Забранява се работата ако на пулта за управление не са ясно означени / с надписи или стрелки /посоките за осъществяване на движението. Не се допуска за окачване на пулта за управление да се използват собствените му захранващи кабели.
• Забранява се направляване на товара и придържането му с ръце по време на придвижването му.
• Забранява се окачване на товара, ако куката не е вертикално над него.
• Забранява се работата ако релсовите пътища нямат ограничители за спиране на съоръжението в крайно положение.
• Забранено е поставянето на товари и други предмети върху пътеките за движение на лицата, който управляват повдигателното съоръжение от пода.
• Забранено е с телфера да се извършват едновременно две операции/придвижване в две направления/.
• Забранява се работата с товарозахватно въже, палет или приспособление за захващане на определен товар, без на него да има трайно означение за максималното тегло, което може да вдигне.
Персонала на всички структурни единици, експлоатиращи повдигателни съоръжения управлявани от пода и автокранове, както и юридически и физически лица, чиято дейност е свързана с внос, монтаж, ремонт, преустройство и експлоатация на повдигателни съоръжения, работещи на територията на Дружеството в прилежащата инфраструктура се обучават и инструктират по ИБ 1-02-018-4,4” Инструкция за безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения, управлявани от пода и автокранове в ЛНХБ”

3.8. Експлоатация на котли
Ползвателят и лицата, които отговарят за безопасната експлоатация на котлите, трябва да извършват най-малко веднъж на 12 месеца проверки в достъпните места на вътрешните и външните повърхности, работещи под налягане, за дефекти, намаляващи тяхната якост, и проверка за изправността на захранващите устройства, нивопоказателите, средствата за измерване, предпазните клапани, защитните устройства, продухвателните устройства, арматурата на котела и неговите тръбопроводи, зидарията и изолацията.
Проверката се удостоверява с протокол, който трябва да се съхранява в досие.
Обслужващият персонал не трябва да оставя котела без постоянно наблюдение, преди горенето в него да бъде прекратено и преди горивото да бъде отстранено от пещта му. Котлите със зидария не трябва да се оставят без постоянно наблюдение преди пълно понижаване на налягането в парните котли до атмосферното налягане.
Не се допуска да се възлагат на обслужващия котлите персонал задължения, невключени в инструкцията за работа.
Ползвателят, лицата, които отговарят за безопасната експлоатация на котлите, и обслужващият персонал не трябва да допускат в котелното помещение да се съхраняват материали и предмети и да се допускат лица, чиято работа не е свързана с безопасното функциониране на котлите.
Обслужващият персонал най-малко веднъж на смяна трябва да проверява изправното действие на манометрите на котела и изправността на другите средства за измерване, защитите, сигнализациите и блокировките, които са достъпни за визуален контрол за наличието на неизправности или повреди, видими с невъоръжено око.
Обслужващият персонал трябва да извършва проверка за изправното действие на нивопоказателите:
- с пряко действие чрез тяхното продухване - за котли с работно налягане:
а) до 1,6 МРа включително - най-малко два пъти на смяна;
б) над 1,6 МРа до 4,0 МРа включително - най-малко два пъти в денонощие;
в) над 4,0 МРа - в срокове, определени в инструкцията за работа по чл. 46, ал. 1, т. 2ЗТИП;
- с непряко действие - по ред и в срокове, посочени в инструкцията за работа по чл. 46, ал. 1, т. 2 ЗТИП.
Обслужващият персонал трябва да проверява изправното действие на предпазните клапани чрез тяхното продухване преди всяко пускане в действие на котела, а по време на работата на котли с работно налягане:
- до 1,6 МРа включително - най-малко веднъж на смяна;
- над 1,6 МРа до 4,0 МРа включително - най-малко веднъж на денонощие;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Общи правила на безопасност в химическата и нефтопреработвателната промишленост 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.