Общи правила на безопасност в химическата и нефтопреработвателната промишленост


Категория на документа: Химия


- над 4,0 МРа - в срокове, определени в инструкцията за работа по чл. 46, ал. 1, т. 2ЗТИП.
Обслужващият персонал трябва да проверява изправното действие на импулсните предпазни клапани по ред и в срокове, определени в инструкцията за работа по чл. 46, ал. 1, т. 2 ЗТИП.

Проверките на изправното действие на предпазните клапани на котли с работно налягане над 1,6 МРа трябва да се извършват в присъствието на лицето, отговорно за безопасната експлоатация на котлите.
Обслужващият персонал трябва да проверява изправното действие на резервните устройства, захранващи с вода котлите, чрез краткотрайното им пускане в действие, както следва:
-за котли с работно налягане до 1,6 МРа включително - най-малко веднъж на смяна;
-за котли с работно налягане над 1,6 МРа до 4,0 МРа включително - най-малко веднъж на денонощие;
-за котли с работно налягане над 4,0 МРа - в срокове, определени в инструкцията за работа по чл. 46, ал. 1, т. 2 ЗТИП.
Ползвателят, лицето, отговорно за безопасната експлоатация на котела, и обслужващият персонал трябва да прекратят незабавно експлоатацията на котела, освен в случаите посочени в експлоатацията на съдове под налягане и при:
-понижаване нивото на водата под най-ниското допустимо ниво;
-повишаване нивото на водата над най-високото допустимо ниво или ако няма определено такова - над горния видим край на нивопоказателя;
-прекъсване на функционирането на всички нивопоказатели с пряко действие;
-прекъсване на функционирането на всички захранващи устройства;
-изгасване на факела в пещта на котли с камерно изгаряне;
-запалване на сажди или частици от горивото в газоходите на котела.
Ползвателят, лицето, което отговаря за безопасната експлоатация на съоръжението, и обслужващият персонал трябва да прекратят експлоатацията на котела в срокове, посочени в инструкцията за работа, при:
- малки и непредставляващи опасност пропуски на пара или вода от тръбите на нагревните повърхности, от захранващите устройства, тръбопроводите, фланцовите, валцуваните и другите съединения;
-рязко влошаване на качеството на захранващата вода;
-други случаи, посочени в производствената инструкция.
Обслужващият котлите персонал е длъжен да записва в сменния дневник:
- резултатите от проверките на техническото състояние на котлите, котелните съоръжения, нивопоказателите, предпазните клапани, захранващите устройства, средствата за автоматика, средствата за измерване, времето и продължителността на продухванията на котлите и другите данни;
- датата и часа, в който са възникнали аварийни спирания на котлите, и причините за тях;
- датата и часа на заявките за извършване на ремонт или отстраняване на повреда на котела или котелните съоръжения.
Лицето, което отговаря за безопасната експлоатация на котлите, е длъжно ежедневно да удостоверява с подпис в сменния дневник, че се е запознало със записите в него.

3.9. Факелни системи
Изхвърлянето на горими газове и пари във факелните системи се разделя на постоянно, периодично и аварийно. За изгаряне или събиране и последващо използване, изхвърлените газове и пари се подават в следните видове факелни системи: обща, отделна, специална.
При проектирането на нови факелни системи, на изхвърляните на факел газове и пари трябва да бъдат определени: източника и възможния състав и параметрите (температура, налягане, плътност, скорост и продължителност на изхвърлянето), а също разчетния вариант на изхвърляния поток с най-голяма плътност на топлинния поток.
Факелната система трябва да осигури: стабилно горене в широк диапазон на разход на газове и пари; бездимно изгаряне на постоянните и периодични изхвърляния; безопасна плътност на топлинния поток и предотвратяване попадането на въздух през факелната глава.
В конфигурацията на факелната система се включват още: факелен ствол, факелна глава, лабиринтно или друго уплътнение против засмукване на кислород от въздуха, система за автоматично запалване посредством дистанционно електрозапалително устройство, средства за контрол, обвързващи тръбопроводи.
При необходимост факелната система е снабдена със сепаратори, хидрозатвори, огнепреградители /при изхвърляне на ацетилен/, помпи и устройства за отвеждане на кондензата, които се определят в проекта.
За недопускане / предотвратяване на некординирани и несъгласувани действия при оперативно управление на технологичните инсталации свързани с производството и консумацията на сероводород, които могат да се управляват от ЕОЗ и ЛОЗ, се спазва реда за отдаване на оперативни разпореждания , описан в Регламент за оперативно управление на производството в „ЛНХБ” АД и „ЛЕГБ” ЕООД – РК 1-03-097-7.5.
По оперативното информиране за проблемите, които налагат изгаряне газове на факелна свещ, отговорност носи старши оператора, който трябва да уведоми диспечера на производство, а той СИХД - ПДО.
Забранено е изпускането на газ на факелна свещ без предупреждение, освен при аварийно положение. При изпускането да се уведоми СИХД - ПДО.
При преднамерено изпускане старши операторът в съответната инсталация (диспечера на производство) дава обосновка на СИХД - ПДО за необходимостта от изпускане на факелна свещ, приблизителното количество на изпускания газ/пари и времето за изпускане, след което се осъществява оперативно съгласуване, съгласно отговорностите и задълженията на производствата по обслужване на факелната система.
Старши операторите на съответните инсталации и диспечерите на производства са задължени да следят и регулират бездимното изгаряне на факелните газове.
Планово спиране или пускане на факелна система се извършва по график при отделни факелни системи и заповед /разпореждане/ при общите факелни системи, съгласувани от началниците на производства, през чиито територии преминават, Зам. гл. инженер / н-к управление ПБ и ОТ и Главния диспечер.
Работещите по експлоатацията, обслужването и ремонта на факелните системи да са снабдени с работно и специално работно облекло, каска, очила, ръкавици, личен филтриращ противогаз и други необходими лични защитни средства, които задължително да носят със себе си. В издаваните писмени разрешителни за дейността, в зависимост от съществуващите рискове, да се определят конкретни защитни средства, осигуряващи безопасност на работещите през целия период на ремонтната дейност.
Всяко производство разработва, поддържа и прилага работна инструкция за факелната система, която обслужва. Работна инструкция за конкретната факелна система или факелна инсталация да представя описание на технологичната схема и оборудването, задълженията на конкретните лица за безопасна експлоатация, актуална технологична схема, специфични изисквания, включително и по настоящата инструкция, а при факелни системи с възможен достъп на сяроводород и допълнително по РК 1-03-043-7.5.
При експлоатацията на факелните системи стриктно да се спазват работните инструкции, настоящата фирмена инструкция и РК 1-03-043-7.5 - при факелни системи с възможен достъп на сяроводород.
Работната инструкция се прилага към комплекта документи за съответното работно място.
При извършване на дренажни работи или освобождаване на факелна свещ, в района на факелната свещ да се работи с ЛПС и средства, гарантиращи безопасното изпълнение на операцията, включително и ВИА при необходимост.
Дежурната (пилотна) горелка на факелната свещ трябва да гори непрекъснато. В случаите, когато изгасне незабавно да се вземат мерки за запалването й. За това се уведомява дежурния екип от ПДО.
Да не се оставят дренажните арматури без надзор в отворено положение. Свободните дренажи, когато не се експлоатират, да се поддържат заглушени.
Да се затварят незабавно дренажните арматури при първата поява на газ.
Подхождането към дренажните арматури в основата на свещта да става с насочено внимание към върха на свещта, тъй като оттам могат да изпаднат изгорели части от факелната глава или да се изхвърли горещ кондензат.
След отваряне на дренажните арматури, операторът трябва да се отдалечи на безопасно място, съобразено с посоката на вятъра, но така, че да може да наблюдава изтичащия кондензат.
При затваряне и отваряне на факелна арматура, положението на същата да се обозначава чрез табела с надпис отворено или затворено.
По време на дрениране по факелните системи да не се извършват огневи работи.
Работа с байпас на огнепреградителя и друго оборудване по факелните системи да се счита за аварийна и старши оператора трябва да вземе незабавни мерки за нормализиране на схемата.
Задължително е подаването и регулирането на пара към факелната глава, за да има пълно изгаряне на факелните газовеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Общи правила на безопасност в химическата и нефтопреработвателната промишленост 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.