Общи правила на безопасност в химическата и нефтопреработвателната промишленост


Категория на документа: Химия


Ако от върха на свещта се изхвърли кондензат, старши операторът незабавно уведомява Противопожарната служба и дежурния екип от ПДО.
При замръзване и липса на проходимост се забранява въздействието, чрез удари, лостове или открит огън. За целта се използва единствено греене с пара .
При запалване на факелната свещ с ракетен пистолет, СИХД и служителите от „Агенция Луком-А-България”АД уточняват посоката на вятъра и от там посоката на изстрела, за да не попадне незагаснала ракета върху съоръжения или други запалителни материали на територията на “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД.
При извършване на ремонтни работи по факелните системи, извън рамките на едно производство, се изготвя план за изпълнение на дейността като се посочват конкретно операциите, които предстои да се извършват. Към плана са прикрепени технологична схема и мероприятия за безопасно изпълнение. Плана и мероприятията се съгласуват от производствата и Главния диспечер, които имат отношение към факелната система, а при извършване на газоопасни работи - и с ГСС.
При загазоване, авария и при пожар по системата да се действува съгласно ППЛА.

3.10. Вентилационни и климатични инсталации
Ръководителите на СЕ определят с разпореждане отговорно длъжностно лице за всяка отделна вентилационна/климатична инсталация.
Задължения на отговорните длъжностни лица
Организират експлоатацията и нормалната работа на поверените им вентилационни/климатични инсталации.
Подготвят изходни данни за проектиране.
Осигуряват зареждането на инсталациите с хладоагенти (фреон, амоняк), филтърно платно и други консумативни материали отнасящи се за вентилационна/климатична инсталация.
Набелязват мероприятия за отстраняване на констатираните недостатъци при експлоатацията.
Изготвят дефектни ведомости и съставят график за основен ремонт на инсталациите, които не са свързани с технологични съоръжения.
Съхраняват документацията на вентилационните съоръжения.
Обслужването на вентилационни/климатични инсталации се възлага на лица, които са преминали през обучение и проверка на знанията им от квалификационна комисия, назначена от ръководителя на структурната единица и инструктаж по безопасно обслужване на вентилационни/климатични инсталации.

Ръководителят на структурната единица разработва и утвърждава работна инструкция за обслужване и поддържане вентилационни/климатични инсталации, съгласно гл. 10 от ИК 1-02-005-4.2, в съответствие с настоящата процедура. Ръководителят на структурната единица запознава срещу подпис всеки работник с работната инструкция.
Инсталациите за вентилация и климатизация да осигуряват микроклимат и чистота на въздуха в помещенията в съответствие с БДС 14776-87.
Инсталациите за вентилация и климатизация на производствените, санитарно-битовите, спомагателните и други помещения на електрическите централи, подстанциите да съответстват на техническите норми и правила за проектиране на отоплителна, вентилационна и климатична инсталация и Наредба №2 за противопожарните строително-технически норми.
В големите производствени помещения обмяната на въздуха да става чрез естествена или изкуствена вентилация, като се взема под внимание и действието на вентилаторите на монтираните там машини и съоръжения.
В командните зали и при технологичните табла (щитове) за управление с постоянно дежурство на персонала обмяната на въздуха да става чрез климатична инсталация.
Забранява се експлоатацията на вентилационните и климатични инсталации, създаващи недопустим шум и вибрации в помещения, в които работят хора.
Всяка вентилационна и климатична инсталация трябва да има Технически паспорт.
При техническото освидетелстване се извършва изпитание, от акредитирана лаборатория, която издава протокол
При положително заключение от техническото освидетелстване органа за технически надзор, регистрирал съоръжението, издава Разрешение за въвеждане в експлоатация
Класификация на вентилационни инсталации
• Според изискванията за проектиране
- І група – инсталации с повишени изисквания, осигуряващи нормираните параметри на въздуха в помещенията, в които се отделят вредни вещества от технологическите процеси, или от които непрекъснато се отвежда извън помещението въздух за технологични и/или други цели.
- ІІ група – инсталации с нормални изисквания, осигуряващи нормираните параметри на въздуха във всички останали случаи, невключени в І група.
• Според посоката на въздушния поток в определеното помещение и постъпването на вредни вещества
- Смукателни – когато отработения въздух се изсмуква от помещението и се изхвърля навън.
- Нагнетателни – когато въздушна среда с определени параметри се нагнетява в помещението (например с цел свръхналягяне).
- Аварийни - проектира се за помещения, в които е възможно внезапно постъпване на вредни вещества (токсични, запалими и взривоопасни), които вентилационната система при нормален режим не може да отведе в допустимото време за възстановяване на концентрацията им във въздуха в нормираните граници.
• Според категорията на пожароопасност на помещенията
- Вентилационни и климатични инсталации обслужващи помещения в производства с категория на пожароопасност А и Б.
- Вентилационни и климатични инсталации обслужващи помещения в производства с категория на пожароопасност В, Г и Д.
Класификация на климатични инсталации
• І група – инсталации с повишени изисквания, осигуряващи нормираните температура и относителна влажност на въздуха в работни помещения, в които технологичните изисквания не допускат промяна на параметрите на въздуха (производство и експлоатация на измервателни прибори, експлоатация на електронна техника, производство на изкуствена коприна и др.).
• ІІ група – инсталации с нормални изисквания, осигуряващи нормираните по съображения за комфорт или хигиена, температура и относителна влажност на въздуха (в зрителни зали на кина, в театри, в болници и други сгради от общественообслужващата сфера, производствени сгради и др.).
• ІІІ група – инсталации с понижени изисквания, за които не е необходимо доказване на нормираните параметри на микроклимата
Групата на вентилационните и климатични инсталации се определя с предварително технико-икономическо задание за проектиране, в съответствие с ПК 1-01-039-7.3.
Технически надзор върху вентилационни/климатични инсталации към настоящата инструкция се осъществява от отдел ТН съвместно с ОДЛ назначено с разпореждане.
Изработването на нови и ремонт на вентилационни/климатични инсталации се извършва по конструкторска и проектна документация, проверена и заверена от отдел ТН . Органа на технически надзор (отдел ТН), извършва заверяване на конструкторската и проектна документация, определя срока на нейната валидност, който не е по-голям от 5 години. Преди изтичането на срока за валидност, документацията се актуализира и презаверява.
Не се допуска въвеждане в експлоатация на вентилационни и климатични инсталации без разрешението на органите от отдел ТН.
Разрешението за въвеждане в експлоатация се обезсилва от органите на отдел ТН, когато:
• Изискванията по настоящата процедура за безопасна и безаварийна експлоатация на вентилационни /климатични инсталации са нарушени.
• При извършена реконструкция (преустройство) на вентилационни/климатични инсталации.
• Експлоатацията на вентилационните или климатични инсталации са спрени за период по-голям от 6 (шест) месеца
Органа за технически надзор (отдел ТН) извършва периодични прегледи на вентилационни/климатични инсталации с оглед да се установи правилната експлоатация, гарантиране безопасни условия на труд и недопускане на аварии. Резултата от пълния преглед с контролни измервания се отразява от отдел ТН в Ревизионна книга – (Ревизионен акт) и в Инспекционен лист, а топлотехническата лаборатория отразява своето заключение в Протокол.
При пълния преглед отдел ТН извършва и проверка за правилното попълване и редовно водене на документацията от отговорното длъжностно лице.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Общи правила на безопасност в химическата и нефтопреработвателната промишленост 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.