Общи правила на безопасност в химическата и нефтопреработвателната промишленост


Категория на документа: ХимияПуск на вентилационни инсталации
Нагнетателните вентилационни инсталации. Пускът се извършва в следната последователност:
 проверява се плътността на затваряне на вратите на камерите и въздуховодите;
 проверява се положението на общото дроселиращо устройство на инсталацията (то трябва да съответ-ства на положението, установено при регулиране дебит на вентилатора за всеки период на годината);
 пускат се калориферите работещи на пара с ниско налягане, в следната последователност:
- отваря се дренажния вентил;
- отваря се спирателната арматура на кондезните тръбопроводи;
- постепенно се отварят вентилите на паропроводите към калориферите;
- след изпускане на въздуха и поява на пара в калорифера, се затваря дренажния вентил.
 проверява се температурата н налягането на топлоносителя, подаван към калориферите; те трябва да съответстват н предписаните параметри съгласно работната инструкция;
 включват се ел. двигателите за задвижване на вентилаторите;
 проверява се температурата на подавания във вентилируемото помещение въздух,и в зависимост от случая се притваря или отваря вентила на вход на калорифера.
Смукателните вентилационни инсталации
 включва се ел. двигателя на смукателния вентилатор.
 нормален режим на работа на вентилационните инсталации.
За нормалната работа на ВИ е необходимо обслужващия персонал системно да следи:
При вентилаторите
1. Салниковите уплътнения на взривоопасните вентилатори да бъдат изправни;
2. Лопатките на работните колела да нямат вдлъбнатина, огъвания или разкъсвания;
3. Работните колела да бъдат добре балансирани, да нямат биене или изместване на вала, да имат плавен ход и да не задират в кожуха;
4. Гайките на болтовете, които закрепват вентилатора към основата, да са сигурно затегнати и снабдени с контрагайки;
5. Лагерите редовно да се смазват (не по-рядко от един път в месеца) при заливане на корпуса на лагера с течно минерално масло и не по-рядко от един път на 34 месеца в случай на използване на консистентни смазки, а техните корпуси да не се нагряват над температура 4050оС. В противен случай лагерите се за-пълват и почистват с нова смазка;
6. Работните колела и вътрешните повърхности на кожусите да се почистват от кондензат, прах и други наслоения. За почистване могат да се използват само неискрообразуващи инструменти;
7. Заземителните устройства на вентилаторите да са изправни и периодически (не по-рядко от един път на 6 месеца) да им се извършва ревизия;
8. При поява на неизправности, които могат да доведат до пожар, претоварване на вентилатора, биене на лопатките на работните колела в кожуха, прегряване на лагерите и др., следва незабавно да се спре венти-латора и да не се включва до пълното отстраняване на неизправностите.
При ел. двигателите
1. При пускане на електродвигателите да се включват едновременно трите фази на мрежата и се достигат номинални обороти. В случай на бавно въртене на ротора или бучене, ел. двигателят се изключва за откриване и отстраняване на неизправността;
2. Пусково-регулиращите устройства на ел. двигателите да бъдат изправни;
3. Болтовете на съединителите, които свързват вала на ел. двигателите с вала на вентилаторите, да са нормално натегнати;
4. Повърхността на корпуса и кутиите на лагерите да не се нагряват повече от 50оС. При повишаване на температурата да се спре ел. двигателя и се изясни причината за прегряването;
5. Да се осигури безопасното им обслужване и при възникване на искрене и ел. дъга да не възникне за-палване на разположените в близост предмети и конструкции. Горими предмети могат да се поставят не по-близо от 1,5 м. от ел. двигателя и пусковите устройства.
Калориферите
1. Да се следи спазването на параметрите на подгретия въздух съгласно проекта;
2. Да се почистват периодично оребрените повърхности на калориферите от замърсяване;
3. Да се правят ежедневни огледи и при констатиране на пропуски по калориферите, арматурата и тръбопроводите, да се вземат незабавно мерки за отстраняване на нередностите;
4. Да се проверява изправността на контролно-измервателните прибори и кондензните гърнета;
При въздуховодите
1. Закрепването да е здраво и по тях да няма повреда.
2. Да не се нарушава херметичността на въздуховодите. Ако общите производителности на вентилацио-нните уредби се отличават с повече от 10% от сумарния обем на въздуха, който постъпва през нагнетател-ните или се отделя през смукателните отверстия, въздуховодът се нуждае от ремонт.

Необходимо е да се извърши проверка на херметичността на въздуховодите и се отстранят появилите се неплътности. Забранява се включването към въздуховодите на допълнителни, непредвидени в проектите отклонения, тъй като това може да намали ефективността на работата на цялата вентилационна уредба.

Въздуховодите и филтрите по тях се почистват редовно от наслоения прах. Почистването да става само след спиране на вентилатора.
Спиране на вентилационните инсталации
Нагнетателни вентилационни инсталации
 изключват се калориферите.
 изключва се ел. двигателя
Смукателните вентилационни инсталации
 изключва се ел. двигателя на вентилатора
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Общи правила на безопасност в химическата и нефтопреработвателната промишленост 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.