Общи правила на безопасност в химическата и нефтопреработвателната промишленост


Категория на документа: Химия


На работниците и служителите в Дружеството са предоставени лични средства за защита и работно облекло, които те са длъжни да използват по време на работа. Количеството и вида на ЛПС и работното облекло са определени съобразно конкретните условия на труд и потенциалните опасности на работното място.
Личните предпазни средства са за защита на:
- цялото тяло – специално работно облекло;
- долните крайници – предпазни обувки, гумени ботуши;
- горните крайници – ръкавици;
- главата – ударозащитна каска;
- защита на слуха – външи антифони, вътрешни антифони, антифони за каски;
- защита на очите – предпазни очила, лицев щит;
- защита на дихателните органи – филтри, полумаски и дихателни апарати;
- защита срещу падане от височина – предпазен колан, рабонно-бедрен колан /сбруя/.

1.3 Правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа.
Във всички случаи на възникване травматични, нетравматични увреждания или внезапно влошаване здравословното състояние на лицата, работещи или пребиваващи на територията на Дружеството незабавно се уведомява Кабинет за спешна и неотложна медицинска помощ на телефон 100. Кабинета е оборудван със съвременна медицинска техника и се обслужва от квалифицирани медицински екипи
Първа долекарска помощ се оказва в случаи на нараняване, счупване, кръвотечение, изгаряне (термично, химично), измръзване, слънчев и топлинен удар, електрически поражения, остри отравяния, ухапвания от животни, насекоми, влечуги, попадане на чуждо тяло в окото, изпадане в безсъзнание, нарушения в дишането и кръвообращението.
При леки травми, наранявания или здравословни неразположения в операторните на инсталациите има аптечни чанти, окомплектовани с медикаменти в зависимост от рисковите фактори на трудовата дейност.
На основната площадка на Дружеството е осигурено непрекъснато дежурство на професионален медицински екип. Впредвид възможността за неговото явяване за кратко време на мястото на всеки инцидент, от значение е усвояването на теоретични и практически знания за оказване на долекарска помощ и прилагането им, когато се налага :
 Кръвоспиране в случай на артериално кръвотечение
 Действия при застрашаващи живота нарушения в дишането и кръвообръщението
 Изтегляне на пострадалите от опасната среда / в случай на загазоване, след вземане на мерки за защита на спасителите от поразяващите фактори на средата/
Примери:
Основни правила за действие в случай на открита травма/ рана/
 При оказване на първа помощ на пострадал с рана е достатъчно поставянето на чиста превръзка върху нея. При липса на превързочни материали могат да се използват чисти кърпи, парчета плат, като се внимава да не се допусне замърсяване.
 Оказващият първа помощ трябва да съблюдава следните правила за предотвратяване замърсяването на раната при поставянето на превръзката:
• Да не пипа раната със замърсени ръце
• Да не промива раната с вода или с други течности, за да не попадат замърсяващите материи, намиращи се около нея, вътре в самата рана
• Да не почиства раната от замърсяване със спирт, йод или други дезинфекционни средства
• Да не се поставя памук върху раната.
• При рани в областта на главата да не се промива раната с кислородна вода, поради опасност от попадане и трайно увреждане на очите от нея.
Основни правила в случай на счупване на кости
 При установено счупване в рамките на обема на първа помощ в никакъв случай не се прави опит за наместване на счупените кости.
 Когато се касае за открито счупване и в раната се показват костни фрагменти те се покриват само с чиста превръзка.
Основни правила за оказване на първа долекарска помощ при проникване на отровата през дихателната система /интоксикация при загазоване/
Уведомява се дежурния лекар и аварийните служби на територията на "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД на телефон:100. До идването на лекаря се извършват следните действия :
 Пострадалия незабавно се извежда от обгазената среда. Спасителите трябва да бъдат с маски с кислородни апарати и предпазни облекла.
 Вън от обгазения район се осигурява проходимост на дихателните пътища
 При липса на дишане се провежда изкуствено дишане
 При липса на сърдечна дейност да се започне индиректен масаж на сърцето
Всеки работник или служител се запознава с ИБ 1-02-004-4.4 Инструкция за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето в “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД.

1.4. Безопасност на движение в района на Дружеството и извън него.
• Предвижването на територията на Дружеството се извършва в пешеходните зони по тротоари, бетонните площадки и алеи. Забранено е движението по уличното платно, а пресичането му се извършва на обозначените места с повишено внимание.
• Движението на транспортни средства на територията на Дружеството се извършва по определени маршрути в зависимост от вида на транспортното средство.
• При управление на леки автомобили и автобуси разрешената максимална скорост за движение е 40 км/ч.
• Всички превозни средства се движат с включени къси светлини по всяко време на денонощието.
• Всички останали правила за движение по пътищата са в сила на територията на Дружеството.
• Превозването на работниците и служителите до и от Дружеството се осъществява с автобусен превоз. Качването и слизането от автобусите се извършва с повишено внимание.
• Не е регламентирано идването на работа с личен автомобил, освен в случаите, когато има издаден специален разпоредителен документ за това.
• Преминаването на голямогабаритни товари през територията на Дружеството създава реални рескове от възникване на инциденти с тежки последици – разкъсване на тръбопроводи, загазования, пожари, разливи и др.Задължително се осигурява придружител от страна на „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД, а при необходимост и пилотна кола. Предварително се уточнява маршрута на движение, като се осигурява безопасното преминаване под естакадите, а по възможност се избягва преминаването под тях. Отговорността за организацията на преминаването на тези товари е на съответните ръководители, които лично контролират преминаването с произтичащите от това отговорности.
1.5. ППЛА/ПЕ – общи задължения.
Планът за предотвратяване и ликвидиране на аварии се разработва на основание Наредба №7 -за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване за прилагане на Закон за здравословни и безопасни условия на труд и ИБ 1-02-062-4.4 Инструкция за изготвяне и структуриране на ППЛА и План за евакуация в „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД.
Във всички СЕ на Дружеството са разработени План за предотвратяване и ликвидиране на аварии (ППЛА) или План за евакуация, които:



Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Общи правила на безопасност в химическата и нефтопреработвателната промишленост 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.