Общи правила на безопасност в химическата и нефтопреработвателната промишленост


Категория на документа: Химия


• Запознават работещите с най-вероятните аварии, които могат да възникнат, действията за предотвратяването им и мерките за превенция;
• Разпределя задълженията между длъжностни лица, които участват в ликвидиране на авария и реда на действие;
• ППЛА е средство за обучение на персонала чрез учебно-тренировъчни занятия по заложените в плана сценарии за аварийни ситуации;
• Запознава лицата от външни организации, извършващи дейност на територията на СЕ, с действията и задълженията им при възникване на авария.
Не по-рядко от веднъж годишно персоналът, проиграва описани в оперативната част на ППЛА/ПЕ аварийни ситуации за конкретния обект. Ръководителят на занятието следи за точното изпълнение на заложените мероприятия.
Периодично, по изготвен от началник ГСС и утвърден от Главния инженер годишен график, се провеждат съвместни учебно-тренировъчни занятия с аварийните служби (ГСС, ОПБС, Кабинет за спешна и неотложна медицинска помощ, Агенция "Луком-А-България"АД), група Мобилизационна работа и персонала на съответната структурна единица по зададена тема (позиция от ППЛА/ПЕ).
Познаването на ППЛА/ПЕ е задължително за лицата, работещи на територията на структурната единица, което удостоверяват с подпис.
При попадане в аварийна ситуация, поставят ЛПС (личен филтриращ противогаз или защитна качулка Parat S) и ако се намират в закрито помещение се евакуират през аварийния изход. При невъзможност - изчакват аварийните служби като дават знак, сигнал или се показват на прозореца. Ако се намират на открито, веднага се евакуират извън загазованата среда в посока перпендикулярна на вятъра.
Аварийните служби са оборудвани със съвременна техника и са в готовност незабавно да предприемат необходимите действия при възникване на аварийна ситуация.
В Дружеството е създадена автоматизирана телефонна мрежа.
Единен авариен телефон за връзка със специализираните аварийни служби: 100.
Аварийният телефон се използва в случай на пожар, загазоване, пострадал човек. Предаващото информацията лице се представя и съобщава:
• трите си имена;
• точно местонахождение;
• кратко описание на аварийната ситуация (загазоване, пожар, пострадали);
• наличие на химични агенти.
При пожар в административна сграда:
• първият забелязал съобщава на прекия си ръководител и на тел.:100;
• с поставен личен филтриращ противогаз напуска сградата /помещението през аварйния изход;
• предприемат се мерки по гасене на възникналия пожар само, ако няма риск за здравето на работещия;
• електротехника или ръководителя спират напрежението от цетралното ел. табло;
• движението по стълбите се извършва от дясната страна, за да не се пречи на аварийните служби;
• да не се използва асансьор;
• аварийните пътища са обозначени със зелени стрелки;
• на всеки етаж, на видно място е поставена план-схема и разположение на средствата за пожарогасене, аварийни изходи и помещения.
1.6. Дейности с повишена опасност
1.6.1. Газоопасна работа
Работи, свързани с оглед, почистване, ремонт, разхерметизация на технологично оборудване, комуникации, в това число работа в закрита апаратура (апарати, реактори, резервоари, цистерни и друго аналогично оборудване, а също колектори, тунели, кладенци и др.), при провеждането на които съществува или не е изключена възможността за отделяне в работната зона на взривоопасни, пожароопасни или вредни газове, пари и други вещества, способни да предизвикат взрив, запалване, да окажат вредно въздействие на човешкия организъм, а също и работи при недостатъчно съдържание на кислорода (под 18% об.).
За всяка СЕ е разработен и утвърден Списък на извършваните газоопасни работи. За управление и изпълнение на газоопасни работи се привлича персонал:
• Обучен за изпълнение на газоопасни работи и преминал успешно периодична проверка на знанията;
• Познаващ свойствата на опасните места в местата за извършване на работа;
• Притежаващ достатъчно ниво на познания на рисковете, съобразно поставените задачи;
• Инструктиран и обучен за работа със средства за дихателна защита и защитните облекла;
• Обучен да оказва долекарска помощ на пострадали;
• Периодично инструктиран по ИБ 1-02-080-4.4 – Инструкция за безопасно извършване на газоопасни работи в "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД.
Класификация по групи.
Първа група.
Работи, свързани с разхерметизация на оборудване и комуникации, от които не са отстранени вредните и пожаро- и взривоопасни вещества или не е изключена възможността за тяхното появяване:
- Работи в нефтоуловители, отпадни ями, отстойници, колектори, тунели, кладенци, пещи и в други аналогични места;
- Работа в апарати, резервоари, цистерни, емкости и друго аналогично оборудване.
Газоопасните работи от 1-ва група с изключение на случаите, при работа в закрита апаратура регламентирана от технологичния процес, се извършват след издаване на Наряд - допуск за извършване на газоопасни работи – ФБ 1-02-080-02 . Мерките за безопасност при извършване на работи от I-ва група трябва да бъдат описани в Списъка на газоопасните работи ФБ 1-02-080-4.4 и Наряда - допуск за извършване на газоопасни работи – ФБ 1-02-080-02.
Втора група.
Периодически повтарящи се работи, които представляват съпътстваща част от технологичния процес и се характеризират с постоянни условия за провеждането им, постоянно място и характер на работата и определен състав на изпълнителите:
- открито дрениране на под продуктовата вода от апарати, емкости, резервоари и тръбопроводи;
- отбиране на проби, ръчно измерване нивото на резервоари, емкости, цистерни;
- товарене и разтоварване на взриво-пожароопасни, токсични течности и сгъстени газове в автомобилни, железопътни цистерни и морски съдове (танкери);
- визуален контрол на работното оборудване, разположено в помпени отделения, намиращи се на дълбочина: за изпомпване на горещи течности, оборотно водоснабдяване, канализационни системи;
- запалване на пещи;
- други аналогични по опасност работи, които се предвиждат в технологичните регламенти и работни инструкции.
Газоопасните работи от II-ра група, описани в Списъка на газоопасните работи се извършват без наряд - допуск за извършване на газоопасни работи, със задължителен запис в сменния журнал. Реда за провеждането им и мерките за безопасност задължително се описват в Списъка на газоопасните работи, технологичните регламенти и работни инструкции.
Газоопасните работи от II-ра група, неописани в Списъка на газоопасните работисе извършват в съответствие с т. 4.1.5 от настоящата инструкция.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Общи правила на безопасност в химическата и нефтопреработвателната промишленост 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.