Окислително-редукциони процеси


Категория на документа: Химия


Тема № 7
Окислително - редукционни процеси - същност и значение за биологичните системи. Редокси - потенциали и редокси - системи.

1. Основни понятия - окислител и редуктор, окисляване и редукция
1.1. Окислително - редукционни процеси - химични взаимодействия, при които реагиращите вещества обменят електрони и в резултат на това настъпва промяна в степента на окисление на някои от участващите атоми.
1.2. Окисляване - процесът на отдаване на електрони. При него става повишаване на положителната степен на окисляване. Веществото, което приема електрони и след това се редуцира, се нарича окислител. Например:
Fe2+ + e- Fe2+
Zn0 - e- Zn2+
Cl0 - 5e- Cl5+
S-2 - 8e- S6+
C2O4-2 - 2e- 2CO20
Атамоте и йоните, разположени в лявата страна на горепосочените йонно - електронни уравнения са редуктори: Fe2, Zn0, Cl0, S-2, C2O4-2.
1.3. Редукция - процесът на приемане на електрони и следователно на понижаване на полужителната степен на окисляване. Веществото, което отдава електрони и се окислява, се нарича редуктор. Например:
Cu2+ + 2e- Cu0
I20 + 2e- 2I-
Cl7+ + 8e- Cl-
Молекулите и йоните, разположени в лявата страна на горепосочените йонно - електронни уравнения, са окислители: Cu2+, I20, Cl7+
2. Редокси - системи и редокси - капацитет - определение.
2.1. Редокси - система - при окислително - редукционните процеси окислената и редуцираната форма на едно вещество представляват взаимносвързана система.
ред. окс. + ne-
2.2. Редокси - капацитет - n броят на електроните, който редокси - системата приема или отдава. При разделяне на атомната или молекулната маса на окислителя или редуктора с редокси - капацитета се намира еквивалентната маса на съответния компоненто от системата:
Е= А(М)n
3. Видове окислително - редукционни прцеси
3.1. Междумолекулни и междуйонни окислително - редукционни процеси - при тях окислителят и редукторът са молекули на различни химични съединения.нлъм този вид спадат преобладаващата част от окислително - редукционните процеси. Те могат да се осъществят чрез директен пренос на електрони от редуктора към окислителя. Например:
Fe0 + Cu2+SO4 Cu0 + Fe2+SO4

Редуктор Окислител
Fe0 - 2e- Fe2+
Cu2+ + 2e- Cu0
Този вид окислително - редукционни процеси могат да се осъществяват и чрез индиректен пренос на електрони т.е. в обмена на електрони да участва и друг атом. При това процесът може да протече по различен реакционен път в зависимост от характера на средата:

Аеробна среда

1/2 О2, -H2O

C2H5OH O
етанол CH3 C (C2-1 H4O)
(C2H6O) H

-H2

Анаеробна среда Преносител на електрони от редуктура (C2H5OH)

(дехидриране) към окислителя (О2) са водородните атоми
C2-2H6O - 2e- C2-1N4O 2H+ + 2e- H2
O0 + 2e- O2-
3.2. Диспропорциониране (автооксиредукционни процеси) - при тях електрообменът се извършва между еднакви молекули, атоми или йони на едно и също вещество, т.е. част от молекулите на еднно вещество се отнасят като окислител, а друга част от молекулите на същото вещество като редуктор.
4Na+Cl5+O32- 3NaCl+7O4 + NaCl-

3Na+ Cl5+O3 + Na+Cl5+O3 3NaCl+7O4 + NaCl-
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Окислително-редукциони процеси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.