Окислително-редукциони процеси


Категория на документа: Химия


Редуктор -3.2е- окислител

-6е- +6е-
Възможен е и обратния случай - един и същ елемент, който се намира в две различни степени на окисление, след обмен на електрони да премине в една единствена степен на окисление. Процесът се нарича конмутация:
N-3H4N+3O2 2H2O + N20
N-3 - 3e- N0
N+3 - 3e- N0
3.3. Вътрешно - молекулни окислително - редукционни процеси - характерна особеност при тях е, че част от молекулата на едно съединение(атом на елемент в рамките на дадена молекула) се проявява като редуктор и друга част от същата молекула(атом на друг елемент, но в същата молекула)се проявява като окислител:
2KCl+5O32- 2KCl- + 3O20
2Cl+5 + 12e- 2Cl-
6O-2 - 12e- 3O20
Хлорът от молекулата KClO3 е окислител, а кислородът - редуктор.
4. Редокси - системи и редокси - потенциали.
4.1. Редокси - системи - всяка комбинация от окислител и редуктор, които могат да преминават един в друг чрез транспортиране на електрони.
Общ вид:
окс.ред.
(окислена форма )(редуцирана форма)
Примери:
Zn2+Zn ; Fe3+Fe2+ ; Fe2+Fe0
4.2. Редокси - потенциал - количествена характеристика на редокси - системата. Определя се с уравнението на Нернст:
E= E0+ 0.059n lg[окс.][ред.]
Е0 - стандартен редокси - потенциал. Това е мярка за склонността на дадена редокси - система да се редуцира и окислява. Колкото по-положителна е стойността на Е0 , толкова по-силен окислител е окислителната форма на системата, и колкото по-отрицателен е Е0, толкова по-силен редуктор е редуцираната ѝ форма.
n - редокси - капацитет
[окс.] [ред.] - концентрациите на окислената редуцираната форма.

За протичне на един окислително - редукционен процес са необходими най - малко 2 редокси - системи. Дали дадена редокси - система ще участва в окислително - редукционния процес като окислител или редуктор зависи от стандартния редокси - потенциал на другата система.

Скоростта на окислително - редукционните процеси е значително по-ниска от тази на йонните. Това се дължи на сравнително високата активираща енергия на процесите. За ускоряването на процесите се използва повишаване на температурата, където това е възможно (перманганометрия). В друго случеи се прилагат редоксикатализатори - обратими редокси - системи, които имат междинни стойности на редокси - потенциала, в сравнение с тези на реадиращите редокси - системи.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Окислително-редукциони процеси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.