Разделете и докажете йоните: Cd2+, Cr3+, Pb2+. Предложете метод за тяхното количествено определяне.


Категория на документа: Химия


КУРСОВА РАБОТА
тема:
Разделете и докажете йоните: Cd2+, Cr3+, Pb2+. Предложете метод за тяхното количествено определяне.

Разделянето и доказването на йоните става посредством груповите утаители от съответната аналитична група към която принадлежи изследвамия йон. Анализирането започва от йона принадлежащ към най - ниската аналитична група. Доказването и разделянето на йоните става чрез образуването на различни видове утайки.

Pb2+ присъства в 1 и 2 аналитична група, но се доказва чрез груповия утаител за 1 група - HCl.

Pb2+ + Cl- → PbCl↓ бяла утайка
Pb2+ + S2- → PbS↓ черна утайка
Pb2+ + 2I- →PbI2↓ жълта утайка

Cd2+ е от 2 аналитична група и се доказва с груповия утаител за нея - H2S.

Cd2+ + S2- → CdS↓ жълта утайка
Cd2+ + 2OH- → Cd(OH)2↓ бяла утайка

Cr3+ е от 3 аналитична група и се доказва със гриповия утаител за групата - (NH4)2S.
2Cr3+ + 3S2- + 6H2O → 2Cr(OH)3↓ + 3H2S

Сиво - зелена утайка
Cr3+ + 6NH3 → [Cr(NH3)6]3+ син комплекс

Количественото определяне на тези йони е възможно чрез използването на различни методи:
- Атомно абсорбционна спектрометрия
- Атомно емисионна спектрометрия
- Обемен азнализ - комплексометрия за определяне на металните йони.

Атомно абсорбционна спектрометрия е спектроскопски метод за определяне на съдържанието на елементи в ниски концентрации, основаващ се на селективното поглъщане на монохроматично лъчение от страна на свободни атоми в основно състояние, при което се реализира разрешен квантов преход на валентен електрон към по-висока по енергия електронна орбитала.

Атомно емисионна спектрометрия - изследва електромагнитния спектър на излъчване изпускан от атоми или молекули, които претърпяват преход към по-ниско енергийно ниво. Такъв процес се нарича флуоресценция или при определени условия фосфоресценция. Обикновено емисионната спектроскопия засяга видимата светлина и по-къси дължини на вълните, тъй като флуоресценцията е по-малко вероятно да възникне при дълги дължини на вълните.

Обемен анализ - Титриметричният (обемен) анализ е раздел на количествения химичен анализ, при който за количеството на дадено вещество се съди по обема на течен реактив (разтвор на друго вещество с известна концентрация, с който дадена проба от веществото взаимодейства), реагиращ в еквивалентно съотношение. Количеството на анализираното вещество се определя чрез намиране на обема на реактива. Обемът се измерва чрез добавяне на реактива с бюрета. Еквивалентната точка на реакцията се установява с помощта на подходящ индикатор или чрез електрометрични уреди.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разделете и докажете йоните: Cd2+, Cr3+, Pb2+. Предложете метод за тяхното количествено определяне. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.