Теми по химия


Категория на документа: Химия5s□

4p□□□

3d□□□□□

4s□

3p□□□

3s□

2p□□□

2s□

1s□

Броят на електроните в даден вид атом съвпада с поредният номер на елемента в периодичната система.Например поредния номер на въглерода е 6: шестте електрона ще се подреждат по енергетични поднива по следния начин:
На 1s-подниво два електрона,на 2s-подниво също два електрона (максималния капацитет на s-нивата),а на 2p-поднивото,което е скапацитет 6 електрона,се разполагат останалите два електрона. Схематично представлява така: С = 1s²<2s²<2p6

- Второстепенни правила:

а) 1.правило:от 1 - 4 слой номерът на даден електронен слой отговаря на броя на подслоевете в него,докато от 5 - 7 период (от 5 - 7 слой) номерът на слоя съдържа четери подслоя.Изграждането на всеки слой започва със запълването на неговият S - подслой.

б) 2 правило: Всеки подслой съдържа само нечетен брой орбитали и никога четен брой.

в) 3 правило: Всеки период започва със изграждането на S - подслоя на дадена електронен слой и завършва с изграждането на Р - подслоя на същият електронен слой.

Тема 3.Переодичен закон и Переодична система на Менделеев,връзка на периодичния закон с квантово- механичните представи за строежа на атома:

През 1869г. Менделеев формулира своя перодичен закон:"Свойствата на елементите,а също и типовете и свойствата на съединенията им се намират в пряка зависимост от големината на атомната маса на съответните химически елементи",и побликува таблица-периодична система.Периодичният закон става един от най-съществените в развитието на химията.Този закон стимулира откриването на нови химически елементи,изучаването на свойствата на веществата. Използването на переодичния закон изисква познаване на структората на периодичната система . Химичните елементи се класифицират по периоди и групи:
- период се нарича поредица от елементи с последователно нарастващи поредни номера,която започва с алкален метал и завършва с благороден газ и е изградена от 7 периода,като първите три са едноредови,а от 4 до 7 период са двуредови, като 7 все още не е завършен.

- Групи се наричат отвесните колони в периодичната система.Те са 8.Означават се с римски цифри.Всяка от тях е разделена на две подгрупи-главна (означава се с буква А и са изградени от S и Р елементи) и вторична (с буква Б и са изградени от d елементи).Под основната таблица са поставени две групи от по четиринадесет елемента - f - елементите са изнесени в два отделни реда: тези под 6 период се наричат - лантаноиди,тъи като започват от химичния елемент лантан La и имат сходни своиства с него.Другите f - елементити който са разположени в 7 период се наричат актиноиди,тъй като започват с химичния елемент Ас и по своиства приличат на него.
Химичните елементи в зависимост от техехния характер са:

а) S - елементи - това са елементите при който започва и завършва изграждането на S-подслоя на външния електронен слой т.е. техните валентни електрони са разположени на съответната S-орбитала от външният електронен слой,това са елементите от 1А и 2А група - алкални и алкалоземни.

б) р - елементи - това са елементи при който се изгражда валентния р-подслой,това са елементи от 3А до 8А група- по 6 елемента от всеки период,в рамките на всеки подслой по 3.Те са с метален или неметален характер в зависимост от условията.

в) d - елементи - това са елементи при който се запълват d-орбиталите на последния отвън навътре електронен слой (втори отвън на вътре) обхващат всички вторични подгрупи.
г) f - елементи - те са изнесени в отделни редове,като при тях започва и завършва с изграждането на f - подслоя на третият отвън навътре електронен слой.
Атомният радиус е радиусът на атома в електронеутрално състояние.В рамките на даденият период с нарастване на поредният номер (z),атомният радиус намалява,като с най-голям радиус са първите представители от всеки период,а с най-малък са елементите от 8 главна подгрупа.Във дадена група със нарастване на поредният номер (z) атомният радиус расте.
Електронно сродство (А) - Това е енергията която се отделя или поглъща,при попадане на електрон от безкрайно разтояние,на външните електронни слоеве.В рамките на даден период електронното сродство нараства,като със най-малко сродство към електрони се характеризират атомите на алкалните и алкалоземните метали,а с най-високо сродство се харктеризират елементите от 7А група-халогенните елементи (халогени).
По групи:с нарастване на поредният номер (z) електронното сродство намалява ,като с най-ниско са елементите от 7-период.
Йонизационен потенциал (U) - характеризира се с така наречената йонизационна енергия E = e.U ; E - йонизационна енергия; е - заряд на електрона; U - йонизационен потенциал.Йонизационната енергия е необходимата енергия за избиване на електрон от външните слоеве на безкрайно разтояние,при което атомът се превръща в катион (положително зареден електрон). А - 1е‾ → К+ катион.В рамките на даден период с нарастването на поредния номер (z) йонизационната енергия съответно йонизационния потенциал растат.Докато в рамките на дадена подгрупа с нарастване на поредния номер (z) стойностите на та тези величини намаляват.
Електро отрицателност (I) - своиството на атомите на даден химичен елемент да приемат (привличат - отдават) електрони при взаимодеиствие им с атоми на други химични елементи. I = e.U-A .В рамките на даден период със нарастване на поредният номер (z) ,електронеотрицателността расте, и с най-ниска електроотрицателност са алкалните и алкалоземните метали, първите два елемента от всеки период,а с най-висока електроотрицателност са елементите от7А група.По групи с нарастване поредния номер (z) електроотрицателноста намалява,като с наи-ниска електроотрицателност са елементите с най-голям атомен радиус т.е. 7 период. Флуора F е с най-силна електроотрицателност,радия Ra с най-слаба.

Тема 4.Химична връзка.Видове химически връзкики и кратка характеристика.Зависимост на свойстватата на веществата от вида на химическата връзка:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теми по химия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.