Въпроси по физикохимия


Категория на документа: Химия


Идеален газ - газ намиращ се в такова състояние, при което могат да се пренебрегнат силите на междумолекулно взаимодействие и собствения обем на неговите молекули. Идеалният газ може да се визуализира като съвкупност от съвършени, твърди сфери, които при движението си се сблъскват помежду си,но тези сблъсъци са напълно еластични и не водят до химично взаимодействие.
Уравнение на Клапейрон - Менделеев - това е математическо уравнение, което изразява в явен вид фундаменталната връзка между четирите термодинамични параметъра, описващи състоянието на идеален газ:
P.V = n.R.T където:
R - универсална газова константа (8.314 J.K.mol ) ;

Вътрешна енергия (U) - вътр.енергия на едно тяло е сума от енергиите на всички форми на движение на атомите, електроните и ядрата, и потенциалната енергия на взаимодействие между тях.Тя зависи от природата, количеството и агрегатното състояние на разглежданото вещество и има свойствата на функция на състоянието.
Работа (А) - мярка за количеството енергия, което се предава от една система, в друга.
Първи принцип на термодинамиката - пълният входящ енергиен поток в една система, трябва да бъде равен на пълният изходящ енергиен поток на системата плюс вътрешната енергия на системата.
Математически израз: dU = dQ - dA
Енталпия (H) - мярка за съдържанието на енергия в дадена термодинамична система.
Математически израз: H = U + P.V

Топлинни ефекти ( Cp и Cv) - Cp и Cv са топлинни капацитети, съответно при P=const и V=const.
Топлинен капацитет C се нарича топлината, необходима за изменение на температурата на определено количество вещество с един градус:
C = dQ/ dT
Втори принцип на термодинамиката - вторият принцип на термодинамиката се въвежда, за да се дефинират условията при, които се извършва преобразуване на енергията, когато в процесите участва топлинна енергия.

Енергия на Гибс (G) - G = H - TS
Енергията на Гибс е критерий за установяване на равновесие в изобарно - изотермични системи.
Енергия на Хелмхолц (F) - F = U - TS
Енергията на Хелмхолц е критерий за установяване на равновесие в изохорно - изотермични системи.
Закон на Хес - топлинният ефект на химичните реакции, протичащи при P=const и V=const не зависи от междинните етапи, през които те протичат, а се определя единствено от изходното и крайното състояние на реакцията.
Трети закон на термодинамиката - позволява да се изчислят равновесната константа и изменението на енергията на Гибс по термодинамични данни.Заслугата за третия принцип на термодинамиката е предимно на немския учен Валтер Нернст и понякога се нарича закон на Нернст.
Постулат на Планк - Планк формулира третия принцип на термодинамиката така: при абсолютната нула ентропията на чистите индивидуални съединения в кристално състояние е равна на нула.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Въпроси по физикохимия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.