Въведение в нанотехнологиите


Категория на документа: Химия


Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

Природо-математически факултет
Катедра "Химия"

КУРСОВА Р А Б О Т А

НА ТЕМА:

Въведение в нанотехнологията

Изготвил: Проверил: проф. Павлов

Благоевград, 2013 г.

СЪДАРЖАНИЕ:

1.ВЪВЕДЕНИЕ В НАНОТЕХНОЛОГИЯТА.............................................................2стр.

2.Термини и определения в областта на нанотехнологиите...................................2стр.

3. Класификация на съвремените нанотехнологии..................................................7стр.

4. Класове и категории наноматериали......................................................................7стр.

5. Методи за получаване на наноструктури...............................................................7стр.

6. С-ва на наносистемите и области на проложение на нанотехнологиите.........8стр.

1.ВЪВЕДЕНИЕ В НАНОТЕХНОЛОГИЯТА

Сегласно съвремените представи към наноматериалите (нано- джудже от гръцки) се отнася структорни обекти, на които поне един от размерите е от порядака на нанометри (1nm=10-9m). Радиусът на действие на силите, стабилизиращи колоидните наночастици, може да достигне стотици нанометри. От това следва, че нанопространството в метричният материал може да се класифицира в интервала от части от нанометъра до 100nm.

С др думи нанотехнологията е способност за създаване на микро- и макро материали и изделия с атомна течност . Следва де се отбележи, че важно приложение на наночастици е получаването на нов клас катализатори, известни като нанокатализатори и ролята на наночастиците, като катализатори за ускоряване на химични реакции.

Гръцката дума нано джудже означава намаляване на рзмера или на времето 10-9 пъти.Един нанометър е една милярдна част от метъра. Всъщност 1nm е равен на 10-9m, където е 50000 пъти е по малка от диаметара на човешкия косам.

Нанонауката, наноинжинерството и нанотехнологиите работят с обекти и системи с много малки размери.

Наномащабът- са близки по размер с най-малки създадени от човека устройства и с най-голями молекулина живите системи.

2.Термини и определения в областта на нанотехнологиите

Аблация - 1) процес на премахване на повърхностния слой на материала чрез рязане, шлифоване или изпаряване. Използва се за получаване на необходимите размери на микроелементи или дебелина на слоеве (фино напсване на размерите). Аблацията бива плазмена, термична, механична, газова, лазерна.

Абсорбция - процес на поглъщане на веществото от смес от газове с течност. Поглъщзното вещество се нарича абсорбат.

Агломерат - обособена група частици, свързани относително слабо помежду си.

Агрегат - 1) обособена група частици, свързани помежду си по-силно в сравнение с частиците на агломерата. 2) агрегатите се наричат също вторични частици, а оригиналните изходни частици - първични частици.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Въведение в нанотехнологиите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.