Категория "Химия"


Категория на документа: Документи по Химия
Тема 11 Лист 1 Метална връзка. Водородна връзка. Междумолекулни взаимодействия. Повечето химични елемеентив периодичната система иматт метален характер. Металите имат общи свойства, като например, във вид на много тънки пластини които са непрозрачни. Това се дължи на много плътната им структура. Металите са кофки, защото плоскостите им в кристалната решетка много лесно се придвижват един спрямо друг. Те са топло и електропроводни, което означава, че в тях има свободно и насочено движение на час

Категория на документа: Документи по Химия
Химикотехнологичен и металургичен университет Катедра: Органичен синтез Реферат на тема: Антихипертензивни средства. Инхибитори на ангиотеназин I и II. Изготвили: . Проверил: Антихипертензивни са клас лекарствени средства, които се използват за лечение на хипертония (високо кръвно налягане). Антихипертензивно лечение се стреми да предотврати усложненията на високото кръвно налягане, като инсулт и инфаркт на миокарда. Данните сочат, че намаляването на кръвното налягане с 5 mmHg може да намали ри

Категория на документа: Документи по Химия
Химикотехнологичен и металургичен университет - София Катедра: Неорганични електрохимични производства Реферат Тема: Нанотехнологии. Използване на нанотехнологиите в пречистването на въздуха Специалност: Неорганични вещества Образователна степен: Магистър Дисциплина: Нанотехнологии в неорганичните химични технологии София 2012 г. Съдържание: 1. Възникване на нанотехнологиите 2. Същност на нанотехнологиите 3. Нанотехнологиите в химическата промишленост и енергия 4. Нанопроцеси и наноматериали в

Категория на документа: Документи по Химия
Тема1: Биотехнологията е научно технологична основа на клас просизводст вени п-си, които се осъществяват от биологични системи в следствие на биохимични реакции и в съответната апаратура. Биологичните системи са растителните и животинските клетки, микроорг. и ензими. Биохим. Реакции са: редукция, окисление, хидролиза, извършвани от биологичните агенти. Има няколко етапа в развитието на биотехнологиите: 1)производство на редица ферментационни продукти за хранителната промишленост, като производс

Категория на документа: Документи по Химия
 НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ПО КУЛТУРА (С ЛИЦЕЙ С ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА) Учебен предмет: Химия и опазване на околната среда Хром и неговите съединения Курсова работа Изготвила: Учител:....................... София, юни 2013 г. Съдържание I. Исторически бележки и произход на наименованието През 1797 г., изследвайки минерала крокоит, френският химик Л. Н. Воклен получил ново труднотопимо вещество. Елементът, който го изграждал, нарекли хром, поради това че образува съединения с р

Яндекс.Метрика
92 92 100 100