Категория "Химия"


Категория на документа: Документи по Химия
ТЕМА 1: Развитие и съвременно състояние на про изводството на H2SO4 H2SO4 е важен хим. продукт с голямо при ложение. В момента производството на H2SO4 в западна Европа излиза на 19 млн. тона год.. В света се произвежда H2SO4 в кол-ва ~ 150 млн.тона год. Най – големите производители на H2SO4 в света са САЩ, Канада, западна Европа и Япония. Във вся ка европейска дър жава се получава H2SO4, но 70% от нейното про-ство се падат на Италия, Испания, Бел гия, Франция и Германия. Тя се използва в разли ч

Категория на документа: Документи по Химия
Теория за строежа на органичните съединения. Химични връзки. Основа на органичната химия се явява теорията за строежа на органичните съединения. Създаването на такава теория е свързано с имената на редица известни учени от края на ХІХ и началото на ХХ век като Берцелиус, Кекуле, Колбе, Купър и особено Бутлеров. Последният създава една стройна теория за структурата на химичните съединения. Основните положения на структурната теория могат накратко да се дефинират по следния начин : 1 молекулите са

Категория на документа: Документи по Химия
НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” факултет: „Общовойскови“ катедра: „Национална и регионална сигурност“ РЕФЕРАТ на тема: ОБЩИ ПРАВИЛА ПО ПРОМИШЛЕНА, ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ОХРАНА НА ТРУДА проверил: XXXXXX изработил:XXXXX XXXXX фак.№XXXXXX Велико Търново XXXXX. СЪДЪРЖАНИЕ: 1.1. Организация на работата в Дружеството и по работни места……………………………………………………….стр.4 1.2. Колективни средства за защита . ЛПС и специално работно облекло…………………………………………………….стр.7 1.3. Правила за оказване на първа

Категория на документа: Документи по Химия
КАРБОНИЛНИ СЪЕДИНЕНИЯ – АЛДЕХИДИ И КЕТОНИ Едни от най-реактивоспособните съединения в органичната химия са алдехидите и кетоните. Алдехидите са съединения с обща формула RCHO, а кетоните – с обща формула RCOR′. Заместителите R и R′ могат да бъдат както алкилови, така и арилови. Наличието на карбонилната група С=О обединява двата вида съединения под общото название карбонилни. В по-широк смисъл под понятието карбонилни съединения се разбират всички съединения, в чиято структура има карбонилна гру

Категория на документа: Документи по Химия
Тема 1 Занятие1 1. Приложение на квантовата механика към строежа на атомите и молекулите. 2.Същност на квантовата механика. 3.Електронна структура на атомите. 1.Същност на квантовата механика СТРОЕЖ НА АТОМA • Атомите са сложни частици. Състоят се от атомно ядро и електрони, които се движат около ядрото и образуват електронна обвивка. • Ядрото има положителен товар. • Електронът има отрицателен електричен товар и маса равна на 1/1836 част от масата на атомната единица за маса. • Броят на електро

Яндекс.Метрика
92 92 100 100