Категория "Химия"


Категория на документа: Документи по Химия
 Желязо Разпространение Желязото е един от най-разпространените в земната кора елементи (6,2%), като заема 4-то място по разпространение след O, Si и Al. В природата то основно се среща във вид на оксиди (окиси). Понякога се среща и самородно желязо, като са били намирани късове от по 200t, но най-често като сплав с никел, което вероятно има метеоритен произход. Счита се, че земното ядро също се състои от желязо и никел. Желязо се съдържа в около 300 минерала. По-важни руди са: магнетит (Fe3O4

Категория на документа: Документи по Химия
 ЮЗУ " Неофит Рилски" ПМФ сп.Химия 3-ти курс Курсова работа Тема: Методи за калибриране. Чуствителност и работна област. Подготовка на проби за анализ. Аналитични примери. Изготвил:Борис Костадинов Проверил : Фак. № 10250921016 доц. Д-р П. Манджуков Подготовка на проби за анализ. За повечето клинични методи, използвайки ICP-MS, е относително прост и бърз процес. Основният компонент на пробата е вътрешен стандарт, който също така служи като разредител. Този вътрешен стандарт се състои главно от

Категория на документа: Документи по Химия
Основни понятия: ТД система-тяло или група, намираща се във взаимодействие помежду си и отделено от обкръжаващата среда с условна граница. В зависимост от бр. Компоненти ТД биват: прости и сложни. В зависимост от състава: хомогенни и хетерогенни. Параметри на състояние-всички части, които служат за измерване и описване на ТД състояние на системата. Състав, плътност, Т, р, V, потенциал: екстензивни(зависят от масата-V,кол. В-во); интензивни(не зависят от масата - р, Т). Термодинамично състояние(

Категория на документа: Документи по Химия
Химични формули Химичните елементи и формулите на веществата/химичните съединения се записват с формули. Това се дължи на факта, че веществата имат постоянен състав. Съставът на химичните съединения е постоянен и не може да се изменя от условията на средата. Например водата винаги ще е изградена от един водороден (H) и два кислородни (O) атома, независимо дали е речна, езерна или вода, получена в химическа лаборатория . Това твърдение е доказано. Всяко химично съединение има точно определен и п

Категория на документа: Документи по Химия
 Контейнери и цистерни за ГСМ Контейнерите за течни и газови товари (наричани още контейнери-цистерни) са стандартизирани с БДС 1237-74 и съответстват на голямотонажни контейнери от серия 1 ISO. Кoнтейнерите-цистерни се отнасят към специализираните контейнери. Те се делят на рамни и гредови. При първите рамната конструкция възприема всички външни натоварвания и предпазва резервоара, а при гредовите той възприема вътрешните и външни натоварвания. Изработват се от материали , надеждни за експлоат

Яндекс.Метрика
92 92 100 100