Категория "Химия"


Категория на документа: Документи по Химия
КУРСОВА РАБОТА тема: Разделете и докажете йоните: Cd2+, Cr3+, Pb2+. Предложете метод за тяхното количествено определяне. Разделянето и доказването на йоните става посредством груповите утаители от съответната аналитична група към която принадлежи изследвамия йон. Анализирането започва от йона принадлежащ към най - ниската аналитична група. Доказването и разделянето на йоните става чрез образуването на различни видове утайки. Pb2+ присъства в 1 и 2 аналитична група, но се доказва чрез груповия у

Категория на документа: Документи по Химия
 ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ •НЕОФИТ РИЛСКИ• Биоорганична химия КУРСОВА РАБОТА Тема: Мастноразтворими витамини Благоевград 2013 СЪДЪРЖАНИЕ РЕЗЮМЕ НА КУРСОВАТА РАБОТА______________________3 I. Витамини_______________________________________________4 II. Мастноразтворими витамини_____________________________4 1. Витамин А(ретинол)_______________________________________4 2. Витамин D(калциферол)____________________________________5 2. Витамин E(токофероли)____________________________________6 2. Витами

Категория на документа: Документи по Химия
Дезинфекция - видове, методи и контрол Съвременната антисептика се явява кмплекс от профилактични и лечебни мероприятия насочени към унищожаване или подтискане развитието на различни видове МК върху различни обекти от външната среда, кожа и лигавица. Средствата използвани в антисептиката се нар. Антисептици за най добре се смятата тези, които действатв малки концентраии без да нарушават биологичната активност на тъкан. Антисептичните средства се делят на химични, като те служат преди всичко за

Категория на документа: Документи по Химия
 МЕТОДИЧЕСКА РАЗРАБОТКА НА УРОК ПО ХИМИЯ ТЕМА : НАТРИЙ І. Анализ на учебно съдържани Факти: - нови o физични и химични свойства Понятие: - опорни : o метали и неметали o химичен елемент o химични реакции o просто и сложно вещество o видове прости вещества - нови o натрий o активен метал o елемент с метален характер o оксид, хидрик, натриев хидроксид, соли ІІ. Цели: 1/- Образователни: - да описват характерните физични и химични свойства на веществото натрий; - да изразяват с химични уравнения вз

Категория на документа: Документи по Химия
Тема № 7 Окислително - редукционни процеси - същност и значение за биологичните системи. Редокси - потенциали и редокси - системи. 1. Основни понятия - окислител и редуктор, окисляване и редукция 1.1. Окислително - редукционни процеси - химични взаимодействия, при които реагиращите вещества обменят електрони и в резултат на това настъпва промяна в степента на окисление на някои от участващите атоми. 1.2. Окисляване - процесът на отдаване на електрони. При него става повишаване на положителната

Яндекс.Метрика
92 92 100 100