Категория "Химия"


Категория на документа: Документи по Химия
Идеален газ - газ намиращ се в такова състояние, при което могат да се пренебрегнат силите на междумолекулно взаимодействие и собствения обем на неговите молекули. Идеалният газ може да се визуализира като съвкупност от съвършени, твърди сфери, които при движението си се сблъскват помежду си,но тези сблъсъци са напълно еластични и не водят до химично взаимодействие. Уравнение на Клапейрон - Менделеев - това е математическо уравнение, което изразява в явен вид фундаменталната връзка между четири

Категория на документа: Документи по Химия
 Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов" Курсова работа На тема Химичният елемент Мед (Cu) и съединенията му Разработил: Даниела Цанова, 9г клас Преподавател: Татяна Апостолова София 2009 Съдържание * Увод * История * Произход на наименованието * Местонахождение в природата * Добив * Приложение * Физични свойства * Химични свойства o Взаимодействие с прости вещества o Взаимодействие с химични съединения * Съединения на медта o Меден оксид CuO o Меден дихидроксид Cu(OH)

Категория на документа: Документи по Химия
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Природо-математически факултет Катедра "Химия" КУРСОВА Р А Б О Т А НА ТЕМА: Въведение в нанотехнологията Изготвил: Проверил: проф. Павлов Благоевград, 2013 г. СЪДАРЖАНИЕ: 1.ВЪВЕДЕНИЕ В НАНОТЕХНОЛОГИЯТА.............................................................2стр. 2.Термини и определения в областта на нанотехнологиите...................................2стр. 3. Класификация на съвремените нанотехнологии......................................

Категория на документа: Документи по Химия
 I. Луминисценцията като физическо явление. 1. Флуоресценция В основно състояние на молекулата, електроните са разположени само на свързващи орбитали с антипаралелни спинове.Молекулата се намира в синглетно състояние, означавано като S0. При получаване на определено количество енергия, електроните могат да преминат на антисвързваща орбитала и молекулата да премине във "възбудено" състояние. Ако при този преход електроните запазват ориентацията си, преходът е синглет-синглетен. (S0 - S*). Такива

Категория на документа: Документи по Химия
 Минно-Геоложки Университет "Св. Иван Рилски" Геологопроучвателен факултет катедра: "Инженерна геоекология" КУРСОВ ПРОЕКТ Тема: " Биогеохимични кръговрати на урана, мангана, цинка, живака, въглерода, алуминия и силиция " Изготвил: Проверил: / Д.Кайтазова-Иванова/ /гл.ас. д-р Браткова/ спец. ЕООС фак. № 104102 IV- курс; зад. обучение Биогеохимичните кръговрати са трансформации, които протичат основно в литосферата и се извършват от микроорганизми . Основно знамение за изграждането на различните

Яндекс.Метрика
92 92 100 100